Alan apicrbu rathotajs

PostureFixerPro

Sestdien notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir darîjuði augðanas sezonâ. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Pulçtais ðovs dzîvoja tuvâkajâ elementâ, un pilnîba beidzâs bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi normâlus un smalkus audumus augstas krâsas krâsâs, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maksimums svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar âtrâm apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc ðîs izstâdes beidzâs brîniðíîgas kâzu kleitas izsole, kas tika sagatavota ðim gadîjumam. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas gûti no ðîs izsoles, tiks noteikti privâtajam bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas skaistas un skaistas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir iecerçjuði pârdot savus produktus, un, tiklîdz darîjuma priekðmets bija pat îpaðas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs punktus jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes biznesu, kurâ bûtu vajadzîgas reversâs kolekcijas nekâ stacionâros uzòçmumos.Jûsu apìçrbu zîmols pastâv starp svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Katrâ reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pçdçjais, galu galâ, daudz labâkie drçbnieku, drçbnieku un arhitekti. Katru reizi uzòçmums sadarbojas ar valdoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti populâras, ka atkal pirms veikala sâkuma tâs jau paðâ sâkumâ ir gatavi. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðî darba produkti daudzus gadus ir aizrautîgi par lielo patçrçtâju atpazîstamîbu, arî reìionâ un ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunâjot par ïoti gandarîjumu, ko viòa ieguva, un to, ko viòi saka, ka materiâli ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Varðavas vienreizçjie apìçrbi