Centralas gaismas youtube putekisuccjs

Daudzi no mums tîrîðanas laikâ noteikti cînâs ar izkliedçtiem izsmalcinâtiem putekïiem, kas paliek tîrîtâ dzîvoklî, nes lîdzi ir vielas, kas bieþi izraisa ïoti intensîvu alerìijas simptomus. Darbs ar ðo var ðíist spilgtâks, nekâ mçs domâjam. 100% putekïsûcçju uzstâdîðana ïauj atbrîvoties no netîrumiem un mikroorganismiem ârpus çkas, bez trokðòa un daudz çrtâk.

BeezMAXBeezMAX - Efektîva ortopçdiska ziede locîtavu problçmâm!

Centrâlie putekïsûcçji ir cauruïvadu sistçma, kas ir uzstâdîta uz mâjas definçtajâm sienâm un apzinâs atkritumu apglabâðanu centrâlajâ valûtâ, kas ievietota pagrabâ, saimniecîbas telpâ vai garâþâ. Tîrîðanas sprausla un ðïûtene ir savienota ar iesûkðanas centriem, kas atrodas iekârtâ. Ja ðïûtene ir savienota ar atseviðíu kontaktligzdu, centrâlâ ierîce automâtiski atbilst. Sûktais gaiss pçc putekïu atdalîðanas tiek izvadîts ârpus çkas, un atkritumus var iztukðot tikai reizi divos mçneðos. Kâpçc centrâlais putekïsûcçjs ir tik funkcionâls, kâ arî spçcîgâka izvçle nekâ parastam putekïsûcçjam? Pirmais putekïsûcçjs ir mûsdienîga, inteliìenta mâjas tehnoloìija, kas palielina mûsu zemes gabala vçrtîbu un ir dzîves lîmenis. Daudz efektîvâk filtrç gaisu biroju çkâ un neatstâj izkaisîtus putekïu pçdas, kas ir ïoti uzticams risinâjums, îpaði alerìiskiem cilvçkiem, atðíirîbâ no tradicionâlâ putekïu sûcçja. Gaiss no putekïsûcçja, kam ir alergçni un vîrusi, tiek izpûstas ârpus çkas, tîrîðana ar ðâdu putekïsûcçju ir tuvâka, praktiskâka un skaistâka. Viena no priekðrocîbâm ir tâ, ka pateicoties pirmâs ierîces novietoðanai nezinâmâ vietâ, tîrîðanas laikâ mçs ievçrojami samazinâm troksni. Sakarâ ar to, ka nav elektrîbas kabeïa, mums tas nav jâdara kâ parastais putekïsûcçjs, tiek apglabâts viss putekïu notekûdeòu novadîtâjs, un vâja un elastîga sûkðanas ðïûtene ïaus sasniegt pat attâlâkos âíus bez pacelðanas. Nav jçgas izmantotajiem filtriem, putekïsûcçja sûkðanas jauda ir regulâra, turklât tâ nesamazinâs tvertnes uzpildes skalu, kâ tad izmanto vietu vecajâ putekïsûcçjâ.