Darbuzocmcji un mediciniskas parbaudes

Seksologs - pirmais ieraksts viòa birojâ parasti tiek pasniegts kâ stresa notikums, bet gan atzinuma par apmeklçjumu atlikðana, kam ir slikta ietekme. Daudzi cilvçki, kuriem ir traucçjumi, kas saistîti ar seksuâlu apzinâðanos speciâlista padomâ, bieþi vien atliek daudzus gadus. Diemþçl ir apzinâts risinâjums, jo ne tikai tas neatrisina problçmu, tad garða var saasinât disfunkciju. Tâpçc seksoloìijas industrijâ tiek saòemti visi aspekti, kas saistîti ar cilvçka seksualitâti fiziskajâ klasç, bet attiecîgâ joma attiecas arî uz jautâjumiem, kas attiecas uz cilvçka dvçseli un emocionalitâti. Seksologi reâlâ pilsçtâ (piemçram, Krakovâ ir pieejami praktiski ârpus rokâm, un jums ir jâmeklç valoda meklçtâjprogrammâ. Seksuâlâs disfunkcijas, iebildumi pret savu orientâciju vai fizisko identitâti vai cîòa, kas saistîta ar tâs pieòemðanu no sociâlâs vides daïas, ir visbieþâk sastopamâs pacientu rûpes, kas iepazîstas ar seksologu. Diskomforta sajûta, kas saistîta ar komplikâcijâm saistîbâ ar seksuâlo dzîvi, ir diametrâli liela uzmanîba mâjas dzîvei, tâpçc mçs nedrîkstam nepietiekami novçrtçt simptomus, kas mûs traucç.

Neskatoties uz seksu visuresamîbu vidç, lielâkâ daïa cilvçku joprojâm kauns atklâti novest pie faktiem, kas saistîti ar mûsu seksualitâti. Paðreizçjais iemesls ir tas, ka daudzi cilvçki klusç daudzu meloòu, sagrozîjumu, stereotipu un nepareizu priekðstatu par seksu un seksualitâti dçï. Tikðanâs ar seksologu ir iespçja saskarties ar visintensîvâkajâm radinieku problçmâm un atbalsta viòu novatorisko risinâjumu. Tas nav jçgas par kâdu konkrçtas seksologa specializâciju (vai tas bûtu psihiatrs, ginekologs vai internists pirms uzsâkðanas vizîtes, jums ir jâsagatavo psihiski sagatavots detalizçtas intervijas veikðanai. Viòa pienâkums, iespçjams, ir vispilnîgâkâ ârsta izpratne par satraucoðo jautâjumu, òemot vçrâ visus bioloìiskos, medicîniskos, psiholoìiskos un sociâlos aspektus. Uzticamam seksologam vajadzçtu uzdot jautâjumus par veselîbas stâvokli, psiholoìisko labklâjîbu, vecajâm un svarîgajâm intîmâm attiecîbâm, seksuâlo orientâciju un dzimuma identifikâciju, seksuâlo attîstîbu, viedokli par dzimuma problçmu un aktuâliem notikumiem ðajâ jautâjumâ.

Ir jâapzinâs, ka kâ pacientam jums ir tiesîbas sagaidît no seksologa ievçrot savas seksuâlâs tiesîbas, t.i., sagaidît daïu no ârsta: sapratni, draudzîgu attieksmi, personisko kultûru, objektivitâti, seksuâlâs orientâcijas un identitâtes pieòemðanu, cieòu pret psihofizioloìiskâs intimitâtes robeþâm un jums pieejamo nodroðinâjumu informâciju. Vçl viena seksologa diagnoze pçc ðîs problçmas bûs somatiska pârbaude, ko veic eksperts no saistîtâm nozarçm (ti, ginekologs cilvçku vai urologa gadîjumâ vîrieðiem, lai gan ir iespçjams veikt psiholoìisko pârbaudi, kas balstîta uz anketu vai testu. Seksologs var arî ieteikt novirzîðanu bioíîmisko un hormonâlo asins analîþu îstenoðanai, t.i., glikozes un holesterîna vai progesterona un estrogçna vai testosterona lîmeòa mçrîðanai. Mums ir jâsaprot, ka seksuâlâs vçlmes tiek iekïautas fizioloìisko vajadzîbu grupâ, bet to izpilde ir dzçrieni no nepiecieðamajiem faktoriem, kas dod dzîvîbu.