Drodibas noteikumi maisitaja lietodanai

Rûpniecîbas mâjâs ir zonas, kas vairâk vai mazâk pakïautas ugunsgrçka sâkumam. Tas izriet no izðíiroði klâtbûtnes raþoto vielu rindâ vai citiem faktoriem, kas tieði vai netieði var izraisît ugunsgrçku. Pârvietojoties ar to, nodroðinot gan darba biroju, gan kad darbiniekiem jâizmanto sprâdzienbîstamîbas sistçma, t.i., ugunsdroðîbas sistçmas.

Rûpnîcas îpaðnieka pienâkumiPirmkârt, ir svarîgi, lai darba devçja pienâkums ir atcerçties par darbinieka droðîbu un pienâkumu ievçrot darba droðîbas un veselîbas principus un modeïus. Visa sprâdziendroðâ sistçma ir viens no svarîgâkajiem faktoriem, kas domâ par veikala un cilvçku droðîbu. Uz tâ ir izveidoti trîs elementi, kurus var izveidot saistîbâ ar otru, ka potenciâlais ugunsgrçka pârtraukums, kas tagad tiek nogalinâts vienâ sâkumâ vai ja tâ produkti tiks ievçrojami samazinâti. Veicot riska novçrtçjumu, tâ var norâdît, ka attiecîgajâ nodarbinâtîbas birojâ pastâv sprâdziena risks. Par dokumenta izveidi ir atbildîgs darba devçjs, ko sauc par dokumentu par sprâdzienbîstamîbu. Veidojot ðo dokumentu, jums jânorâda visas zonas un telpas, kas pakïautas ugunsgrçka sâkumam, un visi faktori, kas var izraisît ðo ugunsgrçku.

Droðîbas sistçma pret eksplozijuRunâjot par droðîbas sistçmu pirms sprâdziena, jâatzîmç, ka pirmâ projekcija ir tâ saucamâ sprâdziena apspieðana. Kâ norâda nosaukums, ðajâ ugunsgrçka uzliesmojuma laikâ svarîga komanda ir apgût to pçc iespçjas âtrâk. Viòð parasti rçíinâs, lai samazinâtu ðâviena liesmu traukâ. Otrâ daïa ir palîdzçt sprâdzienam, kas nozîmç, ka spiediena stâvoklis pareizajâ ierîcç ir normâlâ lîmenî. Ðis posms ir sprâdziena atdalîðana, kas tâs centrâlajâ daïâ ir saistîta ar tâs seku likvidçðanu. Ðo trîs momentu kombinâcija var bûtiski ietekmçt uguns liesmu iedarbîbas mazinâðanos, un to laba saíere, vienlaikus stingri ievçrojot droðîbas standartus, var pilnîbâ samazinât to radîðanas piedâvâjumu.Noslçgumâ ugunsgrçka liesmas var ne tikai radît materiâlus zaudçjumus. Tâpçc, protams, jums ir jâbût veseliem par cilvçkiem un jârûpçjas par viòu droðîbu. Kâ saka slavenais sakâmvârds, vienmçr ir labâk reaìçt vispirms, nevis cînîties pret pârmaiòâm, kas bieþi ir neatgriezeniskas.