Ekonomiska attistiba polija

Uzòçmçjiem, kuri vçlas pârdot savu mâjokli, ir pienâkums redzçt, vai viòiem ir pienâkums veikt kases aparâtu. Attiecîbâ uz citiem zîmoliem summa, no kuras izriet pienâkums reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtus vai finanðu printerus, ir PLN 20 000. Iekðçjâ tirgû ir pieejami divu veidu pârdoðanas veidi.

http://lv.healthymode.eu/flexa-plus-new-zales-pret-locitavu-slimibam/

Mçs ietveram skaitîtâjus un fiskâlos printerus. Agri skatoties, viòi var sagaidît gandrîz tâdu paðu. Tie atðíiras galvenokârt no tâ, ka novitus bono kases iegâde ir lçtâks uzòçmums, jo tas nepieprasa pieslçgumu datoram. Fiskâlais printeris, kas izmanto îpaðu programmatûru, darbojas ar datoru, tas vçlas bût savienots ar to, piemçram, izmantojot USB savienotâju. Saòemðana no fiskâlâ printera nesniedz neko no kases èeka un pirkuma apliecinâjums ir vienâds. Printeru gadîjumâ atðíiras tikai pârdoðanas arhivçðanas metode. Otrâ rullîða vietâ printeriem ir speciâlas atmiòas kartes, kas ir iebûvçti datu aizsardzîbai. Apvienojot fiskâlo printeri ar datoru, jûs varat izmantot vairâkas noderîgas funkcijas, piemçram, par pârdoðanu, pârskatu sagatavoðanu, pârskatu sagatavoðanu, piemçram, produktus ar zemu rotâciju, vai lieliskus pârdevçjus. Ir iespçjams kontrolçt arî atseviðíus kasierus, novçrtçt to veiktspçju vai tîrîbu un noteiktîbu.Katrai fiskâlâ printera kvîtai jâbût zinâmai iestâdei, NIP, kvîts numuram, rakstu sarakstam, kâ arî PVN cenai, pârdoðanas vçrtîbai, datumam, & nbsp; kases numurs un unikâlais kases numurs.Pçdçjos mçneðos, protams, ieòçmumi attiecas uz visiem Polijas izlozes èekiem. Ja jûs ne vienmçr esat saòçmis pirkuma apliecinâjumu no pârdevçjiem, tagad visi, kas piedalâs izlozç un kuriem ir nepiecieðams uzvarçt, rûpîgi savâc un aplûko jûsu ieòçmumu plânu. Sociâlâ kampaòa noteikti bûs paredzçtais produkts, taèu, iespçjams, tas ïaus saglabât noderîgu ieradumu saòemt kvîti.