Elektrostatisko filtru darbibas princips

Pieòemot rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ir ïoti maz ðâdu putekïu savâcçju. Ekonomisko putekïu savâcçju pirmâ kârtîba ir norçíinu kameras. Pçc tam ir gravitâcijas putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas, kas ieplûst ðâda putekïu savâcçja iekðpusç, gravitâcijas ietekmç, nokrît uz atseviðía putekïu savâcçja dibena, un attîrîta gâze, kas ir mierîgâka, ir viegli izplûst no ðâda putekïu savâcçja augðpuses. Ðî putekïu savâkðanas modeïa svarîgs trûkums ir putekïu noòemðanas ceïð karstiem putekïiem.

Vçl viens ekonomisko putekïu savâcçju veids ir inerces kolektori. Ðíiet, ka ðâda organizçðana ir pieejama râmî, kâ arî rada ïoti vienkârðotu konstrukciju. Tomçr paturiet prâtâ, ka to efektivitâte nav spçcîga. Tâtad lielâkâs raþotnçs tie nedarbojas.Filtra atdalîtâji ir vçl viens modelis. Filtrçjiet putekïu savâcçjus modernâ formâ, lai piesâròotâ gâze tiktu pârnesta caur atbilstoðiem audumiem. Ðâdâ veidâ piesâròotâji paliek uz auduma, un attîrîtâ gâze plûst. Ðâdiem putekïu savâcçjiem raksturîga ïoti liela efektivitâte. Tâpçc viòi strâdâ labi âtrâkâs raþotnçs.Jâatzîmç, ka rûpniecisko putekïu ieguve ir neaizvietojama jebkurâ darba vietâ, kurâ tiek publicçts jebkâds gaisa piesâròojums. Tomçr ir vçrts domât, ka ðâdi ekonomiski putekïu savâcçji ir ïoti spçcîgi, un mums ir jâpielâgo putekïu savâcçjs veikala stilam. Tâtad, lasîsim par lîdzîgiem ðâdu putekïu savâcçju parametriem, lai beidzot spçtu izlemt, cik tâlu mums vajadzçtu izlemt. Putekïu savâcçju veidi galvenokârt ir tîrîðanas efektivitâte. Tâdçjâdi ðie putekïu savâcçji, kas ir nedaudz svarîgâki, noteikti bûs daudz spçcîgâki. Svarîgs ir arî rûpniecisko putekïu savâcçju uzòçmums. Labi ir saòemt pozitîvas atsauksmes no uzticamiem uzòçmumiem. Mçs nebûsim vîluðies par paðreizçjo tehnoloìiju, kas ir godîga par mûsu iegâdâto rûpniecisko putekïu savâcçju.