Emigracija

Mûsdienâs daudzi cilvçki ir nonâkuði aiz mûsu pasaules robeþâm. Ðo parâdîbu apkalpo atvçrtas robeþas un piemçrotâki apstâkïi, lai tos atrastu poïi, kas nolçmuði pârvietoties uz rietumiem.

Tomçr ðajâ gadîjumâ ir daþas problçmas. Tajos ir atðíirîgs raksturs. Tâs ir problçmas, kas saistîtas ar ìimeòu atdalîðanu - gan laulîbâm, gan vecâkiem ar bçrniem. Turklât ir arî daþas problçmas, kas saistîtas ar atbilstoðu un oficiâlu jautâjumu izmantoðanu.

Daudzi cilvçki ir saistîti ar administratîviem jautâjumiem, piemçram, bçrna reìistrâcija (kur tas bûtu jâsagatavo, reìistrâcijas jautâjumi vai pilsonîba. Arî nopietnâka problçma rodas strîda laikâ, kas bûtu jârisina Tiesai. Svarîgs jautâjums, kas rodas, ir jautâjums, kurâ tiesâ ir jâizskata ðî lieta. Polijas tiesîbu akti (îpaði ìimenes lietâs ðeit atstâj zinâmu brîvîbu. Otrâ problçma ir attiecîgo dokumentu ievietoðana. Katrai no tâm tomçr vajadzçtu bût pârâka par tâs valsts valodu, kurâ tiek uzsâkta tiesas prâva.

Iespçjams, ka tçma ir tâda pati, kâ juridiskâ valoda un juridiskâ valoda, kas ir specifiska, ka ne katrs zvçrinâts tulks var tikt galâ ar tiem. Labam juridiskajam tulkojumam jâietver ne tikai teksta gramatiska tulkoðana, bet arî jâòem vçrâ konkrçtâ tiesîbu akta specifika. Bieþi vien, tâ kâ daþâdos likumos ir patieðâm vârds, tas ir ârkârtas vieta.

Ðâdi tulkojumi ir ne tikai tiesîbu akti, piemçram, likumi, noteikumi vai direktîvas, kâ arî notariâlie akti, ekspertu atzinumi, uzklausîðanas ziòojumi, juridisko personu statûti vai citi dokumenti, kas var radît dokumentus tiesas strîdos.

Saistîbâ ar iepriekð minçto ir saprâtîgi norâdît, ka ir droðâk izmantot tulka pakalpojumus, kas ir laba prakse juridiskajâ terminoloìijâ, un saprot „tiesîbu garu” pasaulç, kurâ valoda ir jâtulko, un beigâs, no kura dokuments ir izveidots. . Otrajâ gadîjumâ tas, iespçjams, ir tâds pats kâ negatîvas sekas mums ...