Evakuacijas ceia platums 24 cilvcki

Katrâ mâjâ papildus savai vietai saskaòâ ar Infrastruktûras ministra 2002. gada aprîïa likumu obligâti jâbût aprîkotam ar avârijas apgaismojumu. Ðâds gaisma tiek izmantota pilî, ja pçkðòi trûkst elektroapgâdes, ugunsgrçka vai jaunu izlases notikumu. Attiecîbâs ar strâvas avotiem mçs sadalâm apgaismojumu: centralizçti piegâdâ un izkliedç.

Atbilstoðs evakuâcijas ceïu un avârijas apgaismojuma avota maríçjums nodroðina to cilvçku droðîbu, kuri uzturas vai atstâj mâju, kur bija normâla baroðanas avota zudums.

Iekârtâm, ko izmanto, lai apgaismotu evakuâcijas un avârijas ceïus, jâatbilst nepiecieðamajiem standartiem, lai to veiktspçja bûtu vçlama. Ðâdu gaismas avotu gaismekïi ir izgatavoti no polikarbonâta un sadarbojas ar baterijâm. Ðâda gaismas avota darbîbas laiks ir atkarîgs no uzstâdîtâ elementa un ir robeþâs no 1 lîdz 3 stundâm. Jauna izeja ir izmantot rastra, kas izgatavota no lokðòu metâla un krâsota ar pulvera sistçmu. Atstarotâji ir pârklâti ar alumîniju, un to paraboliskâ forma nodroðina optimâlu apgaismojumu. Interjerâ ar lielu kubatûru, paaugstinâtu mitrumu un bagâtîgâku apputeksnçðanu, piemçram, raþoðanas zâles, noliktavas, tuneïus vai darbnîcas, izmanto fluorescçjoðus gaismekïus. Viòu îpaðums ir pilnîgâks IP necaurlaidîbas pakâpe.

Bûvniecîbas uzplaukums un papildus inovatîvas metodes palielina pieaugoðâs prasîbas un apgaismojuma moduïus. Tas ir iemesls, kâpçc arvien vairâk tiek izmantotas ierîces, piemçram, LED lampas.

LED avârijas apgaismojums, tas ir ne tikai energoefektîvs, bet arî daudz funkcionçjoðâks, un plâno pagarinât garantijas laiku, lai tâs darbotos bez traucçjumiem. Tas atbilst visiem klientu kritçrijiem un cerîbâm, kuri domâ par atbilstoðu çku aprîkojumu, lîdz ar mûsu standartiem.