Fiskala kase a trade

Katrs uzòçmçjs, kas savâ fiskâlajâ kasç savâ uzòçmumâ, katru dienu cînâs ar jaunâm problçmâm, kuras var radît arî çdienus. Tâpat kâ visas elektroniskâs iekârtas, kases aparâti nav imûni pret slimîbâm un daþkârt arî sabojâti. Ne katrs uzòçmuma îpaðnieks zina, ka katrâ vietâ, kurâ ieraksti tiek nodoti, izmantojot kases aparâtu, viòiem jâatceras jauna ierîce - tikai ðî svarîgâ neveiksme.

https://dr-ext.eu/lv/

Rezerves kases trûkums, pârdodot produktus vai palîdzot, nodokïu iestâdei var radît sodus, jo tas novçrsîs, ka, kad galvenâ ierîce sabojâjas, pârdoðanas ieraksti tiks sadalîti. Dokumentos, kas glabâjas saskaòâ ar kases aparâtu, jâietver kases servisa buklets. Ðajâ dokumentâ tiek ievadîti ne tikai visi ierîces remontdarbi, bet arî dati par kases aparâta fiskalizâciju vai tâs atmiòas apmaiòu. Ievadîtajâ servisa grâmatâ vçlaties, lai jums bûtu gan unikâls numurs, ko nodokïu iestâde deva kasierim, gan uzòçmuma nosaukumu, gan to telpu adresi, kurâs tiek izmantots kases aparâts. Visi ðie ziòojumi ir nepiecieðami nodokïu inspekcijas veikto pârbauþu gadîjumâ. Visi jaunumi, kas saistîti ar informçtîbu un tâs remontu, nonâk pie speciâlista dienesta, ar kuru visiem uzòçmçjiem, kas izmanto kases aparâtus, ir jâbût parakstîtam lîgumam. Kas ir nozîmîgs - jums vajadzçtu informçt nodokïu administrâciju par kâdâm izmaiòâm kases apkalpotâjâ. Pârdoðana fiskâlajâs summâs jâveic nepârtrauktâ sistçmâ, tâdçï, ja kases atmiòa ir pilna, atmiòa jâaizstâj ar jaunu, ar atmiòu lasot. Skaidrojot kases aparâta atmiòu, ko viòi dzîvo - arî tad, kad tâ mainâs, bet tikai pilnvarota iestâde. Turklât ðis darbs ir jâpabeidz nodokïu administrâcijas darbinieka klâtbûtnç. Izlasot fiskâlo kases aparâtu, tiek sagatavots atbilstoðs protokols, no kura viens eksemplârs nonâk nodokïu iestâdç un jauns uzòçmçjam. Tas prasa, lai ðis protokols tiktu uzglabâts kopâ ar daþâdiem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - tâ kïûda var izraisît biroja sodu.