Fiskala printera programmatura

Vai vçlaties sâkt uzòçmçjdarbîbu? Vai vçlaties atvçrt un tiem ir vajadzîgi citi rîki? Atcerieties, ka nevçlaties bût problçma nodokïu birojâ, pçc tam pârvçrst savu viedokli par pçdçjo iegâdâto aprîkojumu. Jums jâzina, ka, pçrkot fiskâlos printerus, tiem jâatbilst noteiktâm prasîbâm, bez tâm jûs varat bût visas problçmas.

Daudzi citi uzòçmçji pçta, kur labâk iegâdâties fiskâlo printeri. Tas ir, kâ ietaupît naudu un nopirkt tieðsaistç un fiksçtâ lînijâ. Pilnîgi zinât, ka, ja mçs vçlamies ietaupît daudz naudas, mçs varam pakïaut sevi dziïâkiem kursiem un problçmâm, ja mûsu printeris neatbilst noteiktâm prasîbâm. Atcerieties, ka, meklçjot fiskâlo printeri, jûs varat atrast daudz uzòçmumu, bet, lûdzu, apstipriniet, ka piedâvâtie printeri atbilst jûsu prasîbâm. Atcerieties iegâdâties kraków fiskâlos printerus no autorizçtiem izplatîtâjiem. Bûtu labi, ja tirdzniecîbas vieta vienlaicîgi piedâvâtu pakalpojumu pakalpojumus ierîces bojâjuma gadîjumâ.

Lai likumîgi apskatîtu nodokïu printeri, ir jâizpilda papildu nosacîjumi:

Tajâ jâbût:- fiskâlais modulis un fiskâlâ atmiòa, kas ir iekïauta summâ, nav pârliecinâts, ka tâ ir atmiòa centrâlâs sistçmas bûtîbâ,- saòemðanas printeris,- divi displeji, kas nodroðina pastâvîgu nolasîðanu.

Tam ir jâbût fiskâlajai atmiòai, kas ir dota çdienkartç. Tas ir jâintegrç apbûvçtajâ centrâ ar ilgstoðu vielu. Kasierim ir jâreìistrç vismaz 1830 finanðu pârskatu dienâ, 200 atmiòas par ârkârtas nulli, 30 iespçjas mainît nodokïu summu. Pabeigðanas signalizâcija ieraksta laikâ ir nepiecieðams fakts. Ir jâbût droðîbas pasâkumiem, kas novçrsîs atmiòas ierakstu ierakstu dzçðanu. Katrs fiskâlais kases aparâts ir jânodroðina ar zîmogu, lai tas bûtu lçts, ja tas bûtu pârkâpts. Tîkla akumulatoram, akumulatoram, akumulatoram vai uzlâdçjamâm baterijâm ir jâïauj izdrukât vismaz 200 kvîtis divas dienas bez elektrotîkla. Tâs struktûrai ir jâbût konsekventai, lai nevarçtu novest pie nepareiza pirkuma aprçíinâðanas un maksâjamâ nodokïa summas.