Fiskalas ierices lapa

Ir pienâcis laiks, kad finanðu ierîces ir norâdîtas ar likumu. Ir jaunâkâs elektroniskâs ierîces apgrozîjuma reìistrçðanai un summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par to, ka viòiem nav zîmola îpaðnieka, viòi tiek sodîti ar augstu naudas sodu, kas ievçrojami pârsniedz viòa ienâkumus. Neviens negrib riskçt un uzticçties.Daþreiz gadâs, ka uzòçmums darbojas nelielâ teritorijâ. Darba devçjs atdzesç savus materiâlus internetâ, savukârt veikals tos galvenokârt glabâ internetâ, un vienîgâ brîvâ telpa ir vieta, kur rakstâmgalds. Fiskâlâs ierîces pçc tam ir nepiecieðamas, kâ arî veikala veikalâ, kas aizòem lielu tirdzniecîbas telpu.Gluþi pretçji, tas nepastâv tâdu cilvçku veidâ, kas strâdâ nestacionârâ veidâ. Ir grûti iedomâties, ka îpaðniekam seko smagais kases aparâts un visas iekârtas, kas nepiecieðamas tâ pareizai lietoðanai. Tie ir çrti tirdzniecîbas vietâs, mobilâs fiskâlâs ierîces. Tiem ir mazi izmçri, izturîgas baterijas un viegla lietoðana. Izskats atgâdina terminâïus, lai samaksâtu ar maksâjumu karti. Tas padara vienu no tiem optimâlu pieeju mobilajam darbam, tâpçc, piemçram, kad mçs noteikti esam apòçmuðies to saòçmçju.Finanðu ierîces ir svarîgas arî paðiem pircçjiem, nevis tikai îpaðniekiem. Pateicoties izdrukâtajam èekam, cilvçks var iesniegt sûdzîbu par apmaksâto produktu. Tâ rezultâtâ ðis apgalvojums ir vienîgais pierâdîjums par mûsu preèu pirkðanu. Tas ir arî apstiprinâjums tam, ka uzòçmçjam ir laba likuma daïa, un tas maksâ nodokli par pârdotajiem materiâliem un palîdzîbu. Ja notiktu iespçja, ka lielveikalu finanðu ierîces ir atvienotas vai dzîvo neizmantotas, mçs varam ziòot birojam, kas ierosinâs atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret uzòçmçju. Viòð saskaras ar lielu finansiâlu sodu, un daþreiz pat radinieks.Kases aparâti arî palîdz îpaðniekiem uzraudzît uzòçmuma ekonomisko situâciju. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik tieði mçs esam ieguvuði naudu. Pateicoties tam, mçs varam brîvi pârbaudît, vai kâds no darbiniekiem neòem mûsu naudu vai tikai vai mûsu problçma ir izdevîga.

Skatiet kases aparâtus