Gaisa piesaroojums jaunajas tcrauda rupnicas

Lielâs rûpnîcâs un darba vietâs raþoðanas lînijâs tas rada daudz putekïu un gaisa piesâròojuma. Ðajos ârkârtîgi nelabvçlîgos apstâkïos cilvçki strâdâ veselîbas labâ, ðâdas valsts ietekme bieþi tiek atklâta turpmâkajos darbîbas gados.

http://lv.healthymode.eu/hallu-motion-korigejosie-aparati-liela-pirksta-pielagosanai/

Ðodien darba devçjs, kas rûpçjas par mûsu viesu veselîbu, tâdâs vietâs ievieto nosûcçjtvertnes un putekïu savâcçjus. Ventilatori, minçtie paliktòi un putekïu savâcçji ir instrumenti, pateicoties kuriem ventilâcija îpaði piesâròotos interjeros ir viegla un ïoti interesanta. Bûtu arî jâzina, ka pârâk daudz gaisa piesâròojuma, man bija pulvera krâsas vai kârtiòi, var veicinât dzîvokïa sprâdzienu, ja pastâv nosacîjums par pârâk ilgu un nenoteiktu apputeksnçðanu un gaisa piesâròojumu. Katrs putekïu maisiòð, ciklons, ekstrakcijas rokas vai izplûdes gâzu nosûcçjs ir ieguldîjums, kas ir izdevîgs, ðîs ierîces ir îpaðs apstiprinâjums, tâs tiek raþotas saskaòâ ar atex principu, un tâs daudz strâdâ pie visu veidu raþoðanas zâlçm. To izmantoðana, pirmkârt un galvenokârt, ir bîstamu un potenciâli sprâdzienbîstamu telpu darbinieku aizsardzîba. Ir putekïu savâcçji, kas tajâ paðâ laikâ putekïus no daþâm maðînâm, piemçram, biezuma mçrinstrumentiem, çvelçm, riòízâìiem un apmales maðînâm, jo îpaði mçbeïu birojos, otrais no ciklona putekïu separatoriem ir piemçroti sausâ netîruma izvadîðanai no gaisa, ir arî putekïu nosûcçji, kas attîra izplûdes gaisu. Izvilkumi tiek uzstâdîti kâ pastâvîgas vietas, pastâvîgi plaðâ zâlç, ir mobilâs ekstrakcijas stacijas, kas virza uz vietas, pateicoties uzstâdîtajiem riteòiem vai dzîvo kâ mazas, pârnçsâjamas ierîces. Visiem ðiem gaisa ventilatoriem ir tâda pati funkcija, t.i., putekïi noòem un attîra sliktu vielu gaisu, ventilç piesâròotâs telpas, ir ïoti labi un spçj izmantot raþoðanâ, kas rada lielu piesâròojumu. Maisu putekïsûcçji tiek piedâvâti kâ atseviðíi elementi, arî kâ kombinçti elementi, vai arî vairâkus putekïu savâcçjus var iegût uzreiz. Vajadzîba pçc lielâkas ðâdu ierîèu skaita zâlç vçlas no piesâròojuma stâvokïa.