Gaisa piesaroojums oldtina

Katru dienu, arî birojâ, kâ arî birojâ, mums apkârt ir bagâtas ârçjâs vielas, kas ietekmç vietçjo izaugsmi un veselîbu. Papildus pamata korpusam, piemçram, atraðanâs vieta, temperatûra, apkârtçjâs vides mitrums un tamlîdzîgi, mums joprojâm ir bagâtîgi tvaiki. Gaiss, ko elpojam, nav nenoliedzami tîrs, bet putekïains, citâ pakâpç. Pirms piesâròojuma iekïûðanas putekïu lomâ mçs varam slçpt, izmantojot maskas ar filtriem, bet citas piesâròojoðas vielas, kuras bieþi ir grûti atrast atmosfçrâ. Tie ietver îpaði toksiskus dûmus. Sekojiet tiem, kas parasti ir derîgi tikai pateicoties modeïa instrumentiem, piemçram, toksiskajam gâzes sensoram, kas uzkrâjas patogçnâs daïiòas no gaisa un min to klâtbûtni, tâdçjâdi informçjot mûs par bîstamîbu. Diemþçl bîstamîba ir ârkârtîgi kaitîga, jo daþas vielas, piemçram, Èada, nav smarþas un bieþi vien to klâtbûtne atmosfçrâ izraisa nopietnu kaitçjumu veselîbai vai nâvi. Papildus oglekïa monoksîdam, mums ir arî draudi, ko var noteikt citi sensori, piemçram, H2S, kas nelielâs koncentrâcijâs ir mazs un iet uz âtru paralîzi. Nâkamâ toksiskâ gâze ir oglekïa dioksîds, kas ir kaitîgs, kâ minçts iepriekð, un amonjaka - gâze, kas parasti atrodas gaisâ, bet ar specifiskâku koncentrâciju, kas apdraud iedzîvotâjus. Toksisko vielu sensori var atrast arî ozonu un sçra dioksîdu, kuru alkohols ir grûtâk nekâ saturs, un veido lîniju, lai cieði aizpildîtu zemi pie zemes - tâpçc, acîmredzot, panâkumi, ja mçs esam pakïauti ðo sastâvdaïu parâdîbai, mums jâievieð sensori optimâlâ vietâ, lai varçtu justies draudus un informçjiet mûs par to. Citas toksiskas gâzes, ko detektors var veikt kopâ ar mums, ir kodîgs hlors un vçl ïoti toksisks ûdeòraþa cianîds un viegli ðíîst ûdenî, bîstamâ ûdeòraþa hlorîdâ. Tâ kâ tas ir, maksâ, lai uzstâdîtu toksisku gâzes sensoru.