Gliwice psihologa darbs

Psihologa profesija pirms vairâkiem gadiem bija saistîta tikai ar garîgâm slimîbâm. Vçl nesen, cilvçki ar psihologa palîdzîbu un skaïi par to, daþâs vidçs bija pakïauti sliktiem komentâriem un pat stigmatizâcijai. Par laimi, ðî uztvere pamazâm kïûst par vçsturi. Izglîtoti, mûsdienîgi cilvçki, kuri vçrtç personîgâs attîstîbas vçrtîbu, arvien bieþâk ir psihologu biroji, bet ne krîzes formâs.

Ja jâ, kas ir psihologs?

Vienkârðotâ veidâ ir sieviete, kas pabeidza humanistiskus pçtîjumus par cilvçka uzvedîbu, viòa iekðçjâs pasaules struktûrâm un sociâlajiem kontaktiem. Ðâda persona var veikt zinâtniskus pçtîjumus, izveidot konsultâcijas vai uzòçmumus cilvçkresursu vai reklâmas sadaïâs. Pçc papildus virziena pabeigðanas un informâcijas un pieredzes iegûðanai, kas nepiecieðama terapijas veikðanai, psihologs var kïût par klînisko psihologu-psihoterapeitu.Ðîs profesijas izvçles iemesls bieþi ir liela empâtijas un citu cilvçku iesaistîðanâs. Parasti persona, kas lemj par ðo posmu, izjût lielu vçlmi palîdzçt otram.Diemþçl ir viegls darbs. Daþi psihologi meklç tikai atbalstu un tuvumu. Viòiem ir vajadzîgs darbinieks, ar kuru viòi var dalîties ar visu, ko viòi slçpj no pârçjâs pasaules, vai arî vçlas pârliecinâties par savu izvçli dzîvç. Tomçr ir arî apziòas ar ïoti delikâtâm problçmâm, ar visu emociju bagâþu, bieþi vien vilðanâs vai skumjas, daþreiz tâs izkrauj savu kaislîbu vai vilðanos. Psihologs, ko atbalsta doma un pieredze, katru dienu izmanto savu roku un pacietîgi pâròem visas emocijas un iesaistîðanos, mazâs dilemmas un visus noslçpumus. Tad viòð palîdz sev lîdzi, un pçc tam vçrð uzmanîbu uz kaut ko, ko mçs neredzam, un tâdçjâdi arî to, ko radît ar mûsdienu pasaules pieredzes un grûtîbu plûdiem. Varçtu riskçt ar apgalvojumu, ka psihologs ir mûsu draugs, kuram var pateikt visu, bet ne negatîvi novçrtçt. Rokasgrâmata gara lîkumiem. Savâ birojâ mçs iegûstam zinâðanas un droðîbas pieredzi, kas iegûta no cilvçka labâ, kam var teikt visu. Mçs atstâjam, elpojot ar reljefu, milti ir arî daudz svarîgâki. Bieþi vien arî ar cilvçku smaidu.