Higicnas higicnas definicija

Katrs uzòçmums ir atbildîgs par mûsu viesu droðîbu. Jo îpaði tas attiecas uz uzòçmumiem, kas izmanto sareþìîtus materiâlus privâtâs lomâs. Darba devçjam ir ârkârtîgi jâaizsargâ tâdu cilvçku veselîba un uzturçðana, kas staigâ ðâdos apstâkïos.

"Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija rîkojums faktiski nosaka obligâtâs prasîbas attiecîbâ uz uzticîbu un darba higiçnu, kas saistîtas ar sprâdzienbîstamas atmosfçras raðanâs perspektîvu", liek darba devçjam izstrâdât sprâdziendroðîbas dokumentu. Tas darbojas tikai uzòçmumiem, kas izmanto viegli uzliesmojoðus materiâlus, kas ar gaisu var strâdât sprâdzienbîstamâ vidç. Ðâdas vielas var bût ðíidrumi, gâzes, kâ arî ïoti smalkas cietvielas, t.i., putekïi.

Flexa Plus OptimaFlexa Plus Optima - Novatoriska makromolekulârâ formula jûsu locîtavu veselîbai!

Lietojot bîstamas, uzliesmojoðas vielas, ar kurâm saskaras darbinieki, vispirms jânosaka telpas, kurâs ir sprâdziena risks. Ja tie jau ir norâdîti, jâievçro ievadâ minçtie ministra noteikumi.

Tas attiecas uz dokumentiem, ko darba devçjam vajadzçtu darît. Noteikumu 4.4. Punktâ ir runâts par to, ka tâ pilnîbâ novçrtç risku, ko rada iespçja, ka darbavietâ varçtu rasties sprâdzienbîstama vide. To sauc "riska novçrtçjums", kas cita starpâ rada citus elementus:

a sprâdzienbîstamas vides varbûtîba, \ tb iespçjamo sprâdzienbîstamas vides raðanâs laiku, \ tc dzîvîbas varbûtîba un aizdegðanâs avotu aktivizçðana, piemçram, elektrostatiskâ izlâde, \ td iekârtas, vielas un maisîjumi, ko atbalsta darba devçjs, \ tprocesus, kas notiek starp tiem, arî to savstarpçjo mijiedarbîbu, \ te iespçjamâ sprâdziena ietekmes paredzamais lielums.

Ir svarîgi òemt vçrâ blakus esoðâs telpas, kas var bût kaut kâdâ veidâ saistîtas ar sprâdzienbîstamu telpu atverçm, pat caur ventilâciju. Briesmu gadîjumâ tie arî nebûs droði.

Kad ir sasniegts pilnîgs riska novçrtçjums, darba devçjam ir pienâkums un, izòemot regulu, izveidot sprâdziendroðîbas dokumentu.

Sprâdziendroðîbas dokuments ir jâizveido no vairâkâm pamatdaïâm, tajâ jâbût satura râdîtâjam un darba devçja deklarâcijai par personu, kas vçlas to izdarît. Dokumenta svarîgâkie elementi ir potenciâli sprâdzienbîstamu atmosfçru un aizdegðanâs avotu saraksts, sprâdzienu novçrðanai izmantoto preparâtu apraksts, dokumentu atjauninâðanas datumi, degoðu materiâlu apraksts, sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums, iespçjamie sprâdziena scenâriji un papildu apliecinoðie dokumenti. Sprâdziendroðîbas dokumentam jâbût arî grafikas un iekârtu sistçmâm.

Kâ iepriekð minçto dokumentu sagatavoðana ir vçrts izmantot speciâlistu pakalpojumus. Tomçr tipu dzîvoklis un veselîba ir vissvarîgâkais un garantç, ka tie ir pareizi veikuði riska novçrtçjumu.