Informatiska youtube

Datorzinâtne mûsdienâs ir ïoti auglîga profesija, tâ piesaista lielu cilvçku skaitu, kam patîk bût stunda datora priekðâ. Iespçjams, ne visi no ðiem cilvçkiem nodos ðo veidu, jo viens no svarîgâkajiem ðî stresa faktoriem ir precîzi priekðmeti.

Varçtu teikt, ka mçs esam crazy par elektronisko lietu faktu. Reti ir nokïût mâjâ bez datora vai citu elektronisku ierîèu, piemçram, viedtâlruòu, planðetdatoru vai viedo robotu. Diemþçl arî bçrni pârâk bieþi aizmirst par mçríiem un dzîvo daudz laika ar ïoti atðíirîgu aprîkojumu, nevis interesçjas par kaut ko, kas attîstâs. Informâcijas tehnoloìija joprojâm ir atvçrta nepârprotamâ tempâ, un mçs varam nokïût daudzos uzòçmumos, kas plâno piedâvât IT pakalpojumus. Piemçri ir datorgrafika, tîkla administrçðana vai optima grâmatvedîbas programma. Ðie pakalpojumi nav pârâk mazi, un vidçjais datora lietotâjs nezina, kad to izdarît. Mâjas lapu vai direktoriju izveide ir bîstams uzdevums. Lai sâktu vispâr, mums ir jâapgûst programmçðanas valoda, kas ir piemçrota sveðvalodu skolai. Protams, tomçr bûtu tâ, ka visi tâ vietâ, lai sagatavotos, dod priekðroku izklaidei, lai gan vçlâkos laikos tâ to darîja savâdâk nekâ mûsdienâs. Tâpçc nav brînums, ka uzòçmumi, kas sniedz ðâda veida lietas, ir ïoti vçrtîgi. Dators parasti bija un bûs perspektîvâ, tâpat kâ internets, vissvarîgâkais ir meklçt svarîgus datus un filtrçt, nevis skatîties smieklîgus videoklipus, kas plûst internetâ. Protams, tîmekïa vietnçs mçs varam atrast daudz noderîgas informâcijas, mums tikai jâzina, kur meklçt. Pareizais veids bija redzçt robeþas sçdçðanai pie datora, jo stils ir îpaði prestiþs tuvâ dzîvç.