Kailu viriedu modes skate

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, lai redzçtu, ko dizaineri bija sagatavojuði augoðajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm saprast pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika rafinçta tuvâkajâ vietâ, un pilnîba tika veikta bez ðíçrðïiem. Iekðpusç mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To lomu pilnîbâ veica viòu paðu un sareþìîti audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, tostarp kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Papildus tiem tika ievçrotas meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar skaistiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìîòu un skaistu ziedu.Pçc izstâdes notika arî skaistas kâzu kleitas izsole, kas tika izgatavota arî pasâkumam. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât daþi apìçrbi no visgrûtâkâs kolekcijas vçl tika izsolîti. No ðîs izsoles iegûtie ienâkumi tiks aprçíinâti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdus noderîgus un labus pasâkumus. Tâs lietotâji ir atkârtoti gaidîjuði savas preèu izsoles, un, kad izsoles materiâls bija pat apmeklçjums noteiktâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka vismodernâkâ kolekcija nonâks uzòçmumos jau maija braucienâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmumam ir tieðsaistes veikala atvçrðana, kurâ bûs pieejamas daþâdas kolekcijas nekâ stacionârajos veikalos.Polijas apìçrbu kompânija ir arî viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Katrâ pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienâs, daudzos no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Vienlaikus ðis zîmols piedâvâ kolekcijas sadarbîbâ ar slaveniem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir grûti atpazîstamas, ka pat pirms veikala sâkuma gatavs no rîta izceïas kilometru rindâs. Ðîs kolekcijas nâk no ðîs îpaðâs dienas.Ðî daudzuma materiâli daudzus gadus ir ïoti populâri patçrçtâju vidû, arî valstî, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un apgalvo, ka sekas ir augstâkâs klases.

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbu vairumtirdzniecîba