Kases aparats pln 700

https://rev-mind-plus.eu Brain ActivesRevitalum Mind Plus - Efektīvs veids, kā ātri mācīties un atbrīvoties no stresa!

Uzòçmçjiem, kas veic ekonomisko kampaòu, kurâ viòi izmanto reìistrâcijas lîdzekïus, ir jâatbilst daudzâm prasîbâm. Viens no tiem ir pienâkums papîra ruïïos ar èeku kopijâm attiecîgajâ regulâ noteiktajâ termiòâ, kas ir pagarinâts lîdz 2013. gadam.

Lîdz 2012. gada 31. decembrim, pamatojoties uz 2008. gada Finanðu ministra rîkojumu, bija pârejas periods, lîdz kuram ieòçmumu kopijas bûtu bijis jâatliek uz diviem gadiem. Sâkot ar 2013. gada sâkumu, kases aparâtu ieòçmumu uzglabâðana ir mainîjusies un ir pagarinâta uz pieciem gadiem. Nodokïu maksâtâjiem, kas 2013. gadâ reìistrç pârdoðanu kasçs, bûtu jâglabâ ieòçmumu kopijas, kas apliecina 2012. un 2011. gada pârdoðanas apjomu, savukârt iepriekðçjâs kvîtis var tikt iznîcinâtas. Bet viòiem ir jârûpçjas un ka no 2013. gada ir jâievçro arhîvu kopijas, kas izriet no 2018. gada, jo piecu gadu periods tiek skaitîts no tâ kalendârâ gada beigâm, kurâ beidzas nodokïu maksâjuma termiòð.Kâpçc nodokïu ieòçmumu kopijas glabâ uz pieciem gadiem? Pirmkârt, sakarâ ar to, ka nodokïu saistîbas ierobeþoðanas laiks ir tikai pieci gadi.Ir daudz bailes, ka ir nepiecieðams kopçt ieòçmumu kopiju tik ilgi. Tomçr Finanðu ministrija uzskata, ka piecu gadu termiòð ir noteikt nodokïu norçíinu pareizîbu. Ieòçmumu kopijas ir vienîgie pierâdîjumi, kas apliecina pârdoðanas apjomu, tâ lielumu, cenu un nodokïu likmes.Tomçr ir vçrts atzîmçt, ka, lai gan likumdevçjs norâdîja zinâmu lîmeni, lai arhivçtu ruïïu kopijas ar finanðu ieòçmumiem, tad viòð nenorâdîja situâciju, kurâ tie bûtu jâsaglabâ. Lçtâkais fiskâlais kases aparâts Krakovas veikalos papîra kvîtis. & Nbsp; & nbsp; dârgâkajos ar paplaðinâtu moduli ir iespçja arhivçt elektroniskos èekus. Jâpatur prâtâ, ka pat finansiâlâs darbîbas likvidâcijas fakts nekâdâ veidâ neatbrîvo uzòçmçju no likumâ noteiktâ pienâkuma glabât èeku kopijas no kases aparâtiem.