Kases audzctava

Poïu virtuves çdieni ir galvenokârt gaïas çdieni. No stila, kurâ mçs sagatavojam liellopu gaïu, cûkgaïa un mâjputni ir atkarîgi no tâ, vai mûsu maltîte bûs veiksmîga vai neveiksmîga.

mazgâðanaGaïa jânomazgâ tieði pirms sagatavoðanas. Jûs nevarat izskatîties, ka mçs tos ievietosim ledusskapî, jo mazgâðanas laikâ mçs panesam bîstamo baktçriju lielumu, kas var paâtrinât tâs sadalîðanos. Pçc gaïas mazgâðanas mums rûpîgi jânomazgâ rokas. Ir vçrts pieminçt arî visu objektu (naþi, grieðanas plâtnes, ar kurâm jçlcukuram bija saskare, panâkumu tîrîbu.

Grieðana un izraisîðanaGaïai vienmçr jâbût ðíçrsâm ðíiedrâm. Pateicoties tam, tas bûs spçcîgs un çrts pçc tâ izgatavoðanas. Tomçr gaïas grieðanai mums vajadzçtu izmantot asu nazi. Labs veids ir asinât un noskalot to katru reizi. Pateicoties tam, mçs sagrieþamâs kotletes nebûs neizskatîtas. Tas ir pçdçjais svarîgâkais, jo îpaði tâpçc, ka sula izlauþas cauri nelîdzenâm malâm un gaïa zaudç sulîgumu un smarþu.

Labâkâ garða ir iepriekð marinçta gaïa. Marinâdi var izgatavot no íiplokiem, olîveïïas, rozmarîna vai citiem garðaugiem. Lai marinâde varçtu labi uzsûkties, ir vçrts to skarificçt. Pçc tam neaizstâjams, tas var izrâdîties íermeòa smalcinâtâjs. Pateicoties viòam, íermenis labâk apgûs mûsu organizçto marinâdi un bûs pilnîgâks.

Termiskâ apstrâdeMarinçta gaïa var bût cepta, grauzdçta vai sautçta. Cepðana un strangling, ir vçrts, ka mazâk mçs radîsim pçdçjo, jo labâk. Gaïa ir parâdîta olbaltumvielu un tauku grupâs, tâpçc pârâk îsa un augsta temperatûra izraisa tâs raupðanu un lûðanu. Cepot tos sliktâkâ temperatûrâ, mçs izkausçsim muti. Cepðanas laikâ pârliecinieties, ka gaïa tiek aplaupîta ar taukiem. Pateicoties tam, tâ saglabâs sulîgumu un smarþu.