Kases reiistrs hs ej

https://neoproduct.eu/lv/fresh-fingers-efektivs-risinajums-pret-pedu-plaukstu-locitavu/

Ir moments, kad finanðu likumi ir vajadzîgi saskaòâ ar tiesîbu normu. Ir elektroniskas iestâdes, kas reìistrç ienâkumus un nodokïu summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas lîgumiem. Par deficîtu no zîmola îpaðnieka, ka viòi tiek sodîti ar augstu naudas sodu, kas skaidri parâda viòa ienâkumus. Neviens nevçlas riskçt kontroli un soda naudu.Bieþi komercdarbîba pastâv uz îsu virsmu. Îpaðnieks piedâvâ savus izstrâdâjumus bûvniecîbas stadijâ, un rûpnîca tos galvenokârt uzglabâ tâ, lai bûtu vienîgâ brîvâ telpa, tad pçdçjâ, kur atrodas rakstâmgalds. Fiskâlâs ierîces ir tikpat vçlamas kâ veikalâ ar lielu komercplatîbu.Tas pats attiecas uz cilvçkiem, kas veic reìionâ. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs pârvietojas ar bagâtîgu finanðu fondu un visâm iespçjâm, kas vajadzîgas tâ apkalpoðanai. Pârnçsâjamas fiskâlâs ierîces bija tirgû, bet tirgû. Tiem ir maza izmçra, izturîgas baterijas un uzticams serviss. Forma atgâdina maksâjumu terminâïus ar maksâjumu karti. Tâpçc tas nodroðina optimâlu rezultâtu mobilajam lasîjumam, piemçram, ja mçs noteikti esam apòçmuðies darbuzòçmçju.Kaseðu reìistrs ir svarîgs daþiem adresâtiem, ne tikai uzòçmumu îpaðniekiem. Pateicoties saòemtajai kvîtai, pircçjam ir tiesîbas iesniegt sûdzîbu par apmaksâto preci. Galu galâ ðis apstiprinâjums ir vienîgais mûsu pirkuma pierâdîjums. Tas ir virs apliecinâjuma, ka darba devçjs veic oficiâlu darbu un uzliek nodokli par precçm un pakalpojumiem. Kad mçs iegûstam iespçju, ka uzòçmçjdarbîbas fiskâlâs ierîces ir atvienotas vai darbojas brîvâ reþîmâ, mçs varam celt biroju, kas uzòemsies atbilstoðus tiesîbu aktus pret uzòçmçju. Tas apdraud viòu ar lielu finansiâlo sodu un daþreiz pat izmçìinâjumu.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem pârbaudît uzòçmumu finansçjumu. Katras dienas rezultâtâ tiek izdrukâts dienas kopsavilkums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu kopsavilkumu, kas iemâcîs mums, cik daudz naudas mçs esam sîki izstrâdâjuði. Pateicoties tam, mçs varam âtri pârbaudît, vai viens no veidiem zog naudu vai vienkârði, vai mûsu peïòa ir laba.

Uzglabât ar kases aparâtiem