Koksnes rathodanas process

Publiskajiem droðîbas blokiem jâbût izvietotiem komunâlo pakalpojumu blokos un vçl daþâdâs darba vietâs. Tie ir labi funkcionçjoðas agrînâs brîdinâðanas sistçmas elementi, pçdçjâ gadîjumâ parasti tie ir sprâdziendroði un ugunsdroði uzstâdîjumi. Pateicoties tiem, ir svarîgi izvairîties no traìçdijas.

Droðîbas slçdþi dzîvo daudzos jaunos stilos, un tos var îstenot daþâdâs metodçs.Droðîbas slçìi ar atseviðíiem vârstiem ir noderîgi laukumâ, kurus var veiksmîgi izmantot arî bîdâmâs un noliecamâs durvîs. Ir svarîgi tos novietot virzienos vai aprîkojumâ. Droðîbas slçdþi ar saviem vârstiem joprojâm ir paredzçti droðîbas aizsargiem. vâkus var òemt, un darbîbas laikâ ierîces vçlas bût pareizi uzstâdîtas, jo to mçríis ir nodroðinât droðîbu ierîcçm.Novietoðanas slçdþi ar droðîbas funkciju ir ieteicami abu maðînu sprâdzienbîstamîbas virzienâ, arî tad, ja tie ir konstruçti. Pienâkums tos akceptçt izriet no pieòemtajâm ES direktîvâm.Vçl viens modelis ir avârijas apturçðanas lînijas slçdþi. Tas ir ieteicams uzstâdîðanai organizâcijâs un ierîcçs, kuras nevar nodroðinât, izmantojot noòemamus maðînas aizsargus. Avârijas apturçðanas lînijas slçdþi, atðíirîbâ no pozicionâlajiem kontaktiem, mçdz izraisît e-stop funkciju jebkurâ lînijas garumâ.Droðîbas slçdþu veids ir arî slçdþi, lai pârbaudîtu droðîbas jostu un droðîbas jostu nospriegojumu. Pielâgojumi, kas jâizmanto ierîcçs, kas nodroðina materiâlu apstrâdi. To darbîba ir pçdçjais siksnas sprieguma monitorings. Pareiza siksnas spriegojuma laikâ ir pievienots slçdzis.