Liellopu gaias rathodanas tehnoloiija

Jaunas apìçrbu raþoðanas tehnoloìijas ïâva strâdât ïoti maz naudas, ïoti îsâ laikâ, lielâ mçrâ. Apìçrbu raþoðanas nozares pastâvîgâ problçma galu galâ bija grûtîbas nespçt radît drçbes, kurâm nav nepiecieðama mazgâðana - ne netîrs, ideâls lietoðanai rûpniecîbâ.

Nesen ieradies patentçts vienreizçjs apìçrbs. Tâ lietoðana, jo îpaði rûpnîcâs, mehâniskajâs darbnîcâs vai daudzâs citâs darbstacijâs, kur pastâvîgs savienojums ar netîrumiem, izraisîja ievçrojamu darbinieku apìçrbu uzturçðanas izmaksu kritumu, kas vçl bija jâmazgâ profesionâlâs rûpniecîbas uzòçmumos.

Vienreizlietojamais apìçrbs ir izrâdîjies ideâls risinâjums aptiekâ un daudz mâcîðanâs - tika prezentçts, ka daudzi pieejami ir nopirkt daudz lçtâku vienreizçju pârklâjumu nekâ dezinficçt un transportçt ðâda veida vecâ stila aizsargapìçrbu.

Ðî izgudrojuma daudzveidîba ir aizraujoða. Mçs varam veikt gan delikâtus, gan delikâtus automaðînu mehânikas komplektus, kâ arî saspringtas summas, kas aizsargâ pret infekcijâm, piemçram, slimnîcâs vai pçtniecîbas laboratorijâs.

Iespçjams, ka ðâda veida apìçrbs pienâcîgi iekïausies nozarç, jo tas nav daudz efektîvs, un tâs izmantoðanas vienkârðîba veicina visus tos, kuri drçbes mazgâðanas vietâ dod priekðroku strâdât virs nepiecieðamâs.