Maisiou filtra putekiu savaccjs

ES ATEX direktîvas galvenais mçríis ir samazinât risku izmantot rîku sprâdzienbîstamâs zonâs. Ierîèu izmantoðana ðâdâ telpâ var izraisît eksploziju, un tas ir ïoti svarîgs apdraudçjums.Ierîcçm, kas var darboties ðâdâ zonâ, izmantojot to konstrukciju un materiâlus, no kuriem tie ir uzbûvçti, bûtu jâveic atbilstoði apstâkïi.

Nonacne

Putekïu savâcçji ir trauki, kas tiek izmantoti visâs rûpniecîbas jomâs, kur jums ir jâtîra gaisu no daþiem putekïiem pçc raþoðanas. Tâ rezultâtâ tâs bieþi izmanto sprâdzienbîstamâ vidç. Ðâdi aksesuâri tiek raþoti ar visâm direktîvâm.Atex putekïu savâcçjs nav nekas jauns kâ putekïu savâcçjs, kas kopâ ar pareizajiem ES standartiem ir sprâdziendroðs.Plaðs putekïu savâcçju skaits ïauj katram klientam izvçlçties pareizo ierîci tuvâm vajadzîbâm. Koka un mçbeïu rûpniecîbâ tiek izmantoti moduïu filtri, kasetòu putekïu savâcçji ir savienoti ar sausiem un vieglajiem putekïiem.Dustri ar savu spçku un draugiem ir ïoti atðíirîgi, daþi ir zemi un mazi, bet citi ir lielas ierîces, kas pastâvîgi novietotas zâlç ar garâm piedurknçm.Mûsdienîgas ATEX ierîces ir, piemçram, Eko-Filtr filtra putekïu savâcçjs, kas ir modulâra konstrukcija, tâ ir daudzfunkcionâla, jo ziemas sezonâ, cirkulçjoðâ gaisâ, telpâ ir nepiecieðams ievadît siltu gaisu.Ðâda veida konstrukcijas tirgû ir ïoti labi pazîstamas, un tâdas ierîces kâ putekïu savâcçji ir ïoti noderîgi instrumenti augstâs raþoðanas iekârtâs, palîdz uzturçt tîrîbu, âtri un viegli tîrît, dot patîkamu un sareþìîtu gaisu un, iespçjams, neapdraud cilvçku veselîbu un izturîbu .Izgatavoti no sprâdziendroðiem materiâliem ir droðas ierîces, tâs ir veselîgas un palîdz videi.Ðâdu ierîèu tîrîðanas metodes ir saspiests gaiss vai vibrâcijas mehânisms.Putekïu savâcçji arî attîra telpas ar íîmiskâm vielâm.