Mikroskopu ka optisko ierici

Tiem, kas ar norçíinu kontu neapmaksâ ar kases aparâtu, pakalpojuma grâmatiòai nebûs nekâdas nozîmes. Galu galâ tie, kas nolemj kïût par vatovcâmiem, vai pârdot materiâlus un piedâvât pakalpojumus, redzot tos ar nerezidenta fiskâlâs kases aparâtu, iegâdâsies ðo grâmatu pastâvîgâ vietâ. Jums ir jâdomâ par to, ka esat pazaudçjis kases reìistru, ka ieguldîtâjam ir sliktas sekas. Jo îpaði viòi atcerçsies vietu, kad uzòçmçjs mçìinâs noslçpt ðâdu apstâkli gan pakalpojumu sniedzçja, gan nodokïu administrâcijas ietvaros.

Servisa grâmata ir nepiecieðama, jo tajâ tiek ierakstîti visu veidu festivâli un restorâni. Tieði pamatojoties uz vietnes ierakstiem, Nodokïu biroja pârstâvis var nolemt, vai uzòçmçjs pareizi saglabâ ierakstus, vai turklât tas nav. Tâtad, ja jûs zaudçjat vai iznîcinât apkalpoðanas grâmatu, nevilcinieties paziòot par ðo nelaimes gadîjumu. Tiek ierosinâts ne tikai ziòot par to, ka grâmata ir pazaudçta, bet arî par to, kâ tâ pçdçjâ laikâ tika saòemta. Un tas nav pienâkumu, kas uzòçmçjam vajadzçtu atcerçties ðâdos jautâjumos, beigas.

Jo svarîgâk ir tas, ka tieði pçc tam, kad birojâ tika ziòots par zaudçjumiem, sazinâties ar uzòçmumu ar fiskâlu kases aparâtu, jaunu filtru, kas veic pakalpojumu un pârbauda kases aparâtu. Viòas vîrs dos mums dublikâtu. Kâ vçrts redzçt, ðâdai iestâdei ir pienâkums izdot grâmatas rezerves kopiju. Un, ja gadu gaitâ jûs saòemsiet palîdzîbu no jaunâm pakalpojumu kompânijâm, jums jârçíinâs ar pçdçjo, ka grâmatas dublikâts var radît trûkumus. Tâpçc jûs turat ðo reìistru tâ, lai tas vienmçr bûtu çrtâ vietâ, no kurienes to nevar uzòemt, vai kur katrs to nevar piekïût.

Gadîjumâ, ja Nodokïu biroja pârstâvis konstatç, ka divos eksemplâros ir konstatçti pârkâpumi, to paðu var izveidot ar nepiecieðamîbu atgriezt naudu, kas pieðíirta kases aparâta iegâdei. Turklât, ja uzòçmçjs pats izvçlas rçíinâties ar nosaukumu kâ PVN maksâtâju, ðâdâ gadîjumâ var gadîties, ka viòam bûs jâatgrieþas no ðâdas grâmatvedîbas darbîbas.