Mmedica datorprogramma

Enova 365 sistçma ir ERP klases programmatûra, kas ir konstruçta kâ punkts uzòçmuma darbîbas efektivitâtes uzlaboðanai. Saskaòâ ar raþotâja datiem enova 365 sistçmu lejupielâdç vairâk nekâ astoòi tûkstoði poïu uzòçmumu!

Enova ir atkarîga no ðodienas uzòçmumu vajadzîbâm.Daudzfunkcionalitâte ïaus jums izdarît tieði nepiecieðamo funkcionalitâti. Modularitâte ïauj pievienot un atòemt sistçmas iespçjas, lai jûs varçtu gût pieredzi no vienkârðas versijas lîdz modernâm funkcijâm.Sistçma nodroðina pilnîgu mobilitâti.Tas darbojas ar Windows 7 un jaunâku platformu un ïauj izmantot planðetdatoru.Citas pieejamâs versijas ir darbs viedtâlrunî vai izmantojot tîmekïa pârlûkprogrammu.Sistçma nodroðina pilnîgu aizsardzîbu un uzdevumu izpildi.Operatori tiek pieðíirti no lietojumprogrammas lîmeòa. Uzdevuma statusu var pârbaudît jebkurâ laikâ. Tas novçrð dîkstâves specializâcijâ un atrod trûkstoðus dokumentus.

Enova sistçma tiek pârdota trîs variantos.1. Licences standarta pirkðana - tâ pieder klientam ar iespçju to atjauninât. Ideâla iespçja uzòçmumam, kas izmanto palîdzîbu vai lîzingu.2. Programmatûras noma - maksa tiek iekasçta par abonçðanas maksu par izvçlçto sistçmas komponentu izmantoðanu. Lielisks risinâjums vâjajiem un vidçjiem uzòçmumiem.3. Metodes un infrastruktûras noma - viss pakalpojumu sagatavo piegâdâtâjs. Komponenti tiek iznomâti kopâ ar serveri, atjauninâjumi un dublçjumi. Íermenis uzreiz ir pârliecinâts par mçríi! & Nbsp; Ideâls risinâjums krûmiem, kas nevçlas ieguldît IT iekârtâs.

https://ecuproduct.com/lv/money-amulet-labakais-veids-ka-piesaistit-bagatibu-un-dzives-laimi/Money Amulet Labākais veids, kā piesaistīt bagātību un dzīves laimi

Enova sistçmu îsteno Soneta sp. Z o.o.Uzòçmums dibinâts 2002. gadâ, un, pateicoties ekspertu informâcijas un kompetentu pakalpojumu izmantoðanai, tas ir guvis panâkumus tirgû.Soneta uzdevums ir nodot programmatûru, kas darbojas, lai partneri un klienti sasniegtu visaugstâko efektivitâti, izmantojot informâcijas tehnoloìijas, kas nepiecieðamas biznesa panâkumu sasniegðanai.Nosaukums ir sociâli iesaistîts un atbalsta tâdas organizâcijas kâ "Wiosna" vai "Mimo Wszystko Anna Dymnej".