Modes dizainers robert

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu auditoriju, kas vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði audzçðanas sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs palika visstingrâkajâ laikâ un viss notika bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To raþoðanai tika izmantoti tikai labi un smalki audumi ar pareizajâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu þurnâlisti visvairâk interesçjâs par gaisîgajâm, krâsainajâm maxi svârkiem, kas tika gatavoti pçc tam, kad tie tika izðuvti. Starp tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar frillçm un izðûti bikini. Lai iegûtu vieglu apìçrbu, dizaineri piedâvâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar augstu brimsu, dekorçtas ar meþìînçm un svaigiem ziediem.Pçc izstâdes norisinâjâs îpaði ðim cîòam izveidotas skaistas kâzu kleitas izsole. Kleita tika dota personai, kas domâja, ka paliks anonîma. Turklât vairumâ apìçrbu no jaunâkâs kolekcijas tika izsolîti. Liels ienâkums no svarîgas izsoles tiks atzîmçts mûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka ðis vârds ar nepacietîbu atbalsta daþâdas labas un efektîvas darbîbas. Viòas darba devçjs ir vairâkkârt veltîjis savus izstrâdâjumus izsolçm, un, tiklîdz darîjuma priekðmets bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija ðodien tiks pârcelta uz veikalu maijâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kur bûtu populâras kolekcijas, kas atðíiras no stacionâro veikalu kolekcijâm.Vietçjais apìçrbu uzòçmums ir viens no ievçrojamâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Ir daþas rûpnîcas visâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðodienas pirmâs un lielâkâs labklâjîbas speciâlisti, drçbnieku un arhitekti. Katru reizi ðî institûcija sadarbojas ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir ïoti veiksmîgas, ka nekas pirms veikala atvçrðanas, kas vçlas ieòemt garu rindu, nav gatavs individuâlam rîtam. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma produkti jau daudzus gadus âtri tiek galâ ar klientiem, gan laukâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pieminçtas viòa gûtâs apmierinâtîbas spçjas un tas, ko tas dod, ka rezultâti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

HemorrhoSTOPHemorrhoSTOP - Visefektîvâkâ dabiskâ hemoroîda recepte!

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbu raþotâjs