Nilfisk alto rupnieciskais putekisuccjs

Centrâlâ putekïsûcçju sistçma kïûst izplatîta. No saraksta tas ir izveidots jaunizveidotajos objektos, bet ir iespçjams arî tas, ka pastâv esoðajos. Bet ðajâs pârçjâs mâjâs tâ atraðanâs vieta ir gudrâka, un tâ ir arî diezgan eleganta.

Kas liecina, ka centrâlâ putekïsûcçju sistçma ir efektîvâka ar tradicionâlo putekïsûcçju? Labi, tradicionâlo putekïsûcçju panâkumos, mçs ne vienmçr atbrîvojamies no visa piesâròojuma. Tas viss ir atkarîgs no putekïsûcçja vçrtîbas, bet bieþi vien iespçjams, ka filtrs nespçj pâròemt visus putekïus. Ðis putekïsûcçjs pats ir diezgan skaïð. Centrâlais putekïsûcçjs neizplûst iesûktâ gaisa, nav filtra, kas kâ putekïsûcçja sastâvdaïa nav pilnîgi efektîva. Tas neizraisa troksni, jo putekïu sûcçju dzinçjs atrodas ârpus çkas. Bet nekas nav bez maksas. Svarîga putekïsûcçja uzstâdîðana ir ieguldîjums, ko mçs nebûsim noþçlojami, bet mçs neïausim cilvçkiem to dzîvot. Citâs çkâs ðâda organisma uzstâdîðana ir salîdzinoði vienkârða, jo mçs brîvi izplata visu iekârtu, arî tad, kad citas elektriskâs vai hidrauliskâs iekârtas. Vissvarîgâkâ metodes daïa ir tâ sauktais centrâlâ vienîba, kas ir paslçpta ârpus mâjas. Tas ir gandrîz tradicionâlâ putekïsûcçja íermenis, un tajâ bûs netîrumi. Centrâlajai personai tiek pieðíirtas cietas caurules, kas paliek centrâ (vai lielâkos vairâku sûkðanas portu objektos. Ðâda ligzda, lai pabeigtu savu pozîciju, vçlas, lai tâ tiktu rûpçta mâjas galvenajâ sienâ. Ðim sûkðanas kontaktligzdai nepiecieðams ilgâks nekâ vidçja izmçra putekïsûcçjs, elastîga elastîga ðïûtene, ar kuru jûs varat veikt putekïsûcçju. Uzstâdîta ðïûtene var pastâvçt arî îpaðâ slçdþâ vai tinuma mehânismâ. Vakuuma apkures sistçma, kurâ viòð pakâpeniski izvçlas jaunus atbalstîtâjus.