Ogiu putekiu deglis

Nosaukums LED avârijas apgaismojums ir paredzçts avârijas izeju un evakuâcijas iespçju noteikðanai sabiedriskajâs çkâs. Tagad viesnîcâs, pansijâs, kâ arî privâtajâs telpâs ir jâievieto koridoru avârijas apgaismojums un evakuâcijas risinâjumi. & Nbsp; Tomçr kvçlspuldzes apgaismojums patçrç vairâk enerìijas un prasa avârijas baroðanu no plaða akumulatora, bieþi tiek atklâta atseviðía apgaismojuma instalâcija. avârijas. Par laimi, vietçjâ tirgû parâdîjâs pietiekami spçcîgi LED, kas parâdîja patieðâm labu alternatîvu kvçlspuldzçm.

Ðeit minçtie ïoti elektroluminiscçjoðie LED patçrç vairâkas reizes mazâk enerìijas, ir skaista spçja un zems spriegums. LED avârijas apgaismojums papildus evakuâcijas apgaismojumam, evakuâcijas marðruta apgaismojumam, telpu apgaismojumam ar îpaðâm briesmâm, karsto zonu panikas apgaismojums un avârijas apgaismojums ietver arî avârijas apgaismojumu pozîcijâm konkrçta apdraudçjuma tuvumâ, t. I. apgaismojuma kïûme. Ðâdas kritiskas formas piemçri ir izrakumi un darbîbas ar toksisku vai sprâdzienbîstamu saturu. Arî veiksmîgu pienâkumu izpildç ar âtri pârvietojamâm maðînâm ir jârada iespçja iekïaut avârijas apgaismojumu parastâ apgaismojuma kïûmes veidâ.

Visi avârijas LED gaismekïi ir aprîkoti ar mikroprocesoru komplektiem un savienoti ar sakaru kopni ar sistçmas centrâlo daïu. Nenoliedzama jaunâs LED avârijas apgaismojuma sistçmas priekðrocîba ir fakts, ka tâ galvenokârt ir sadalîta sistçma, kas pierâda, ka evakuâcijas piederumiem un otrâm ierîcçm, kas veido sistçmas uzglabâðanu, ir savi sprieguma avoti bateriju âdâ. Visa LED avârijas apgaismojuma sistçma sastâv no centrâlâs atraðanâs vietas, sadalîtâjiem un avârijas apgaismes íermeòiem, savukârt komunikâcija starp centrâlo bloku, izplatîtâjiem un gaismekïiem tiek veikta ar divu vadu autobusu.