Palidzct bcrniem 1 nodoklis

Visas problçmas ir gan pieauguðajiem, gan bçrniem. Daþi ir spçjîgi tikt galâ ar sevi, bet daþreiz tas ir neaizstâjams speciâlista palîgs. Îpaði bçrnu panâkumu dçï ir vçrts âtri reaìçt. Viòam ðajâ ziòâ nav nekas nepareizs vai pazemojoðs, ka vecâki jûtas bezpalîdzîgi, viòi nezina, kâ palîdzçt savam bçrnam. Ïoti mîlestîba, kas vienkârði nav pietiekama. Un, bez ðaubâm, ir daudz iemeslu daþâdâm problçmâm. Sâkot ar iebiedçðanas situâciju, stresu, kas saistîta ar bçrnudârzu vai skolu, nopietnu slimîbu, lîdz vecâku ðíirðanai, mîïotâ uzmâkðanos vai nâvi.

Bçrniem no normas visam ir labs un neparasts, bieþi vien ir arî vainas motîvs, un bez pieauguðo reakcijas vai neatbilstoðas reakcijas var palielinâties daþi traucçjoðie simptomi. Pietiek, ja aplûkosiet statistiku, cik daudz paðnâvîbas mçìinâjumu tiek dots jaunâkiem un jaunâkiem bçrniem, lai izprastu problçmas mçrogu.

Man PrideMan Pride. Dabiskie veidojumi erekcijai

Kâdas situâcijas rada pamatu nopietni domât par doðanos uz bçrnu psihologu?

Protams, visi nekontrolçjamas kaislîbas un spçka uzbrukumi ir neapmierinoði. Protams, trîs gadus vecs bçrns var izteikt savu neapmierinâtîbu savâ paðreizçjâ formâ, bet veciem bçrniem tagad ir jâkontrolç savas dusmas refleksi. Ja tas notiek citâdi, ir labi zinâms signâls, lai dotos uz bçrnu psihologa aizsardzîbu.Gultas veïas raðanâs bçrniem, kas vecâki par pieciem gadiem, un rada pamatu vieglâm baþâm un, iespçjams, liecina par diezgan lielâm emocionâlâm problçmâm un lîdz ar to arî uz citu fonu. Ðajâ gadîjumâ bçrna psihologa apmeklçjums ir pat nepiecieðams.Traumatiskas situâcijas vienmçr izraisa specifiskas íermeòa reakcijas. Murgi, bezmiegs vai aizkaitinâmîba ir íermeòa normâlas reakcijas skaita ziòâ. Tomçr tiem vajadzçtu pârsniegt. Tas, ka ðâdas valstis tiek uzskatîtas par vairâk nekâ daþâm nedçïâm, ir vairâk nekâ simbols, lai pieprasîtu maksâjumu speciâlistam.Problçmas ar ðo jomu var rasties bçrna lçnâkai garîgai attîstîbai, taèu tâs ir arî nopietnâku problçmu pazîme. Protams, jaunais psihologs ir diagnosticçts kâ îstais nepatikðanas cçlonis, un tâpçc tas ir iemesls turpmâkam darbam.Trauksmes ir arî vardarbîba pret vienaudþiem, vieglâkiem cilvçkiem un dzîvniekiem. Bieþi vien vardarbîbas ìimenç upuri darbojas ïoti bieþi. Tad viòð tagad var radît nopietnas sekas, kad viòð ir pieauguðais.

Iespçjams, iemesls doties uz jaunu psihologu ir diezgan daudz, un tas nav pilns reìistrs. Viòam joprojâm vajadzçtu bût, ka jebkurð vardarbîgs dzelzceïð, izmantojot bçrnu, var radît pavedienu, ka ar bçrnu notiek kaut kas tumðs un ir vçrts prasît profesionâïu aizsardzîbu.