Partikas piegade 24 stundas diennakti

Pieaugoðâ piekïuve internetam ir ievçrojami palielinâjusi cilvçku grupu, kas pasûtîja pârtiku tieðsaistç. Sâkotnçji tikai lielas restorânu íçdes sniedza ðâdu iespçju. Ðobrîd arvien vairâk atseviðíu vienîbu piedâvâ ðâdus pakalpojumus. Ðâ standarta risinâjums vairs nav lielâks, galvenokârt tâpçc, ka tas ir noderîgs pircçjiem un ietaupîs laiku.

Bet kad tas tieðâm darbojas? Klients, kurð vçlas pasûtît pârtiku, tiek veidots mâjas lapas kartç vai speciâli sagatavotâ mobilajâ aplikâcijâ. Tur viòð pasûta un pçc tam tam ir iespçjama nauda. Kad pasûtîjums ir apstiprinâts, klientam tiek dots fakts par iespçjamo maltîtes medîðanas laiku. Modernâ programmatûra ïaus jums sasniegt pasûtîjumu bez nepiecieðamîbas izveidot klientu kontu. Tad lietotâjiem ir ïoti patîkama pieeja. Lai izmantotu paðreizçjo risinâjumu veidu, restorânam jâspçj organizçt profesionâlas gastronomijas organizâcijas. Viòu pieòçmums bûs ne tikai klientu pasûtîjumu vâkðana, bet arî integrâcija ar paðu ierîcçs spçlçtajâm ierîcçm, piemçram, kases aparâts. Un tas dos Jums vienlaicîgu izvçlnes maiòu arî restorânâ un tîmekïa daïâ, kur var pasûtît çdienu. Tomçr paðreizçjâs sadaïas sistçmas ne tikai paredz maltîtes pasûtîðanu tieðsaistç. Tajâ paðâ laikâ tie rada, piemçram, galda rezervçðanu restorânâ. Lietotâjs nevar dzîvot ârpus mâjas, jo viòa rezervâcijas formu, viòð, iespçjams, dzîvo noteikt, ka viòð varçs veikt mâjas galda to, ko viòð gatavojas izvçlçties. Bieþi vien notiek arî tas, ka restorâna izmantotâ sistçma ïauj pasûtît pasûtîjumu, rezervçjot tabulu. Tas nozîmç, ka tiklîdz klients ierodas mâjâs, viòam uzreiz tiks izveidots iepriekð pasûtîts çdiens. Ðâda veida risinâjumi atvieglo restorânu radîðanu, kuru uzdevums ir piesaistît pçc iespçjas vairâk viesu. Nâkamie gadi neapðaubâmi ir vçl viens ieraksts bûvniecîbas nozarç. Eksperti piesaista faktu, ka pieaugums bûs primârais interese par mobilo sakaru tirgu. Tâpçc ir vçrts padomât par laiku, lai pieteiktos mobilajiem çdieniem, kur pircçji varçs pasûtît çdienu no drauga mâjâm.