Pienakums atjauninat datus zemesgramata

Katram uzòçmçjam paðreizçjâ grâmatvedîbas likuma nolûks ir saglabât uzòçmuma aktîvu uzskaiti. Ðâda reìistrâcija ir pamatlîdzekïu reìistrâcija.

Uzòçmuma pamatlîdzekïi ir: zeme, zemes pastâvîgâ lietojuma tiesîbas, çkas un bûves, maðînas, transportlîdzekïi, mçbeles, kâ arî ârzemju ierîces, kuru skaits to iegâdes brîdî pârsniedz trîs tûkstoði pieci simti arî nepiecieðamîbu pçc nodokïu maksâtâja vai uzòçmuma kopdzîves vai îpaðuma. Pienâkums iekïaut aktîvus pamatlîdzekïu reìistrâ ilgst maijâ, kurâ tas tika iegâdâts.

https://neoproduct.eu/lv/spartanol-efektivs-veids-ka-parverst-taukus-muskulu-masa/

Pamatlîdzekïu uzskaite ir pârliecinâta, ka tâ pârvietojas darba þurnâlos, drukâtajâs kartîtçs ar labâm datoru kastçm, ar rokâm izgatavotâm kartçm ar zîmçtâm tabulâm vai piezîmjdatoriem bez atbilstoðâm tabulâm, tomçr ierakstos jâiekïauj visi nepiecieðamie dati, lai reìistrçtos. Iemesls ir manuâli aizpildît korporâcijâ izmantoto dokumentu.

Pamatlîdzekïus reìistrç, pamatojoties uz dokumentiem, kuros ir ievadîto lîdzekïu sâkotnçjâ vçrtîba. Pamatlîdzekïu reìistrâcijas tabulâ jâiekïauj: kârtas numurs, iegâdes datums un izmantoðanas atzîðana, iegâdes apstiprinoðie dati, pamatlîdzekïa apraksts, pamatlîdzekïu klasifikâcijas simbols, sâkotnçjâ cena, nolietojuma likme (atkarîga no gadiem, nolietojuma apjoms, atjauninâts nolietojuma apjoms sâkotnçjâ vçrtîba, nolietojuma norakstîðanas paðreizçjâ summa un izbeigðanas datums kopâ ar tâ pieòemðanas iemeslu. Ja pasâkums tiek pârdots, ievadiet pârdoðanas datumu, ja pamatlîdzeklis tiek iznîcinâts, jâpievieno likvidâcijas ziòojums. Domâjot par spçkâ esoðo likumu, uzòçmumam ir jâveic visi dokumenti, kas apliecina pamatlîdzekïu iegâdi.