Preventivi vairogdziedzera testi

Câïu simptomi ir atðíirîgi. Ir ìîbonis, pârmçrîgs vâjums, vemðana. Ir vairâki simptomi, kas ir piemçroti visiem cilvçkiem. Viòð pievçrðas pçdçjâm pçdu un roku uzbriestîbâm (îpaði vasaras klimata apstâkïos, smaganu asiòoðanai vai grçmas grûtniecîbas laikâ. Un, lai gan parastajâ periodâ mçs necieðâm no paðreizçjâ fakta: grçmas ir plaði pieejamas, tâpçc grûtniecîbas sezonâ mçs baidâmies lietot daþas zâles, atceroties, ka grûtniecîbas sâkumposmos katrs nâkamais zâles negatîvi ietekmç bçrna labu attîstîbu. Tâtad, kâ izðíiroðâ un droðâ veidâ tikt galâ ar ðo slikto neçrtîbu?

Kâpçc grûtniecîba tik bieþi ir grçmas? Tas ir pçdçjais progesterona vîns, kas gatavojas ieiet dzemdes gïotâdç ar apaugïotas olas kâzâm, un vçlâk palîdz uzturçt grûtniecîbu. Spçle joprojâm atceras tâs negatîvo ietekmi, proti, fistulçjoðo sfinkteru, kas aizver muti no barîbas vada uz vçderu. Tâpçc pçdçjais ir balstîts uz faktu, ka, atslâbinot kuòìa muskuïus (bagâtinâti ar sâlsskâbi un gremoðanas fermentiem, kas vienmçr jâdodas no barîbas vada uz kuòìi un zarnâm, to izspieþ dzemdes pievienoðana un atgrieþas barîbas vadâ. Un tad tas tieðâm izraisa grçmas, kas sadedzina dzîvç arî aiz krûðu kaula, skâba rûgta garða mutç un daþreiz pat vemðana.

Lai neitralizçtu gremoðanas simptomus grûtniecîbas laikâ, ðajâ piemçrâ, kad ïoti spçcîgi lîdzekïi grçmas ir pieejami bez receptes aptiekâ. Ja aìenta veids ir reâls ârstçðanai un grûtniecçm, nepiecieðams aplûkot tikai reklâmu vai konsultçties ar farmaceitu. Vienmçr, ja nevçlaties lietot pçdçjo medikamentu metodi, varat pârbaudît daþus pierâdîtus mâjas aizsardzîbas lîdzekïus, lai cînîtos pret grçmas. Tâdçjâdi tie efektîvi atbrîvo no ingvera grçmas simptomiem (tâdi paði panâkumi ingvera cepumos, kad tçja, kumelîðu, piparmçtru un linsçklu. Turklât efektîva metode ir arî svaigas, taukainas piena dzerðana.

Kâ jûs zinât, profilakse ir labâka nekâ ârstçðana, tâpçc pievçrsiet uzmanîbu ietekmei, ko rada to aizvâkðana, nevis grçmas veidoðanâs:

dzeltens un zils siers,gâzçtie dzçrieni,taukaini, cepti, skâbi un stipri çdieni,saldumi,kafija un melnâ tçja,spirts,cigaretes