Putekiu savaccja cena

Liels metâla skapis vai smieklîgi pievienoti maisiòi visiem lielajiem spaiòiem, tas bieþi ir putekïu savâcçja izskats, kas ieslçgts skaïi, nepieredzçjis skaòas. Bieþi vien raþotnçs viòi varçja atrast ðâdas smieklîgas ierîces, taèu gandrîz nekas tos nepamanîja.

Ðâds rîks ir putekïu savâcçjs vai rûpniecisks putekïu savâcçjs, pateicoties tam gaiss konkrçtâs raþoðanas zâlçs ir veselîgs un daïa no tâs piesâròojuma, ko absorbç iepriekð minçtâ ierîce.Putekïu savâcçji ir daþâdi, piemçram, putekïu savâcçjs, kas atgâdina skapi, kas darbojas ar 1,5 kW jaudu, ar filtru, kas attîrîts ar saspiestu gaisu, gaisa plûsma ðâdâ putekïu savâcçjâ ir 1500m3 / h. Ðâdâ attîrîtâjâ pastâvîgi ir uzstâdîts konkrçts vadîbas panelis, un tâ mçríim tiek izvçlçts trokðòa slâpçtâjs, kas klusç tâ darbîbu. Maisu putekïu sûcçji ir piemçroti gaisa mazgâðanai no daþiem putekïiem, maisiòu filtri parasti tiek attîrîti ar roku, pûðot ar gaisu vai mehâniski, kratot.Tâ kâ putekïu savâcçji ir konstruçti tâ, lai gaiss varçtu plûst abos virzienos, ziemâ tie arî veicina karstâ gaisa pûðanu zâlç. & Nbsp; Rûpniecisko putekïu savâcçju raþo ar atex standartiem, t.i., visi materiâli, no kuriem izgatavoti, ir sprâdziendroði. putekïu savâcçju, ieplûdes uzmavu vai visu veidu savienojumu raðanâs raþoðanas zâlçs, gaiss ir tîrs, filtrçts un darba apstâkïi ir labi, ievçrojot vispârçjos veselîbas un droðîbas standartus.Tas bija cilvçki, kas progresç kaitîgos apstâkïosviòi jutâs par ðâdas lietas sekâm mûsu turpmâkajos laikos, praktiski strâdâjot tâdos apstâkïos, kas kaitçjuði veselîbai, bija robeþa un neviens nebija ieinteresçts darbinieka stâvoklî, un ðodien darba devçjs cenðas atcerçties par darba apstâkïiem, un nâkamajos gadîjumos darbinieki tagad var uzstâties un cînîties par mûsu preces.Tâpçc jebkura veida ierîce, kas atvieglo darbîbu un bauda to, ka apstâkïi ir droði, liek to rûpnîcâs un vietâs, kur to pieprasa Raþotâji piedâvâ arvien atðíirîgâkas un pieejamâkas ierîces, jo putekïu savâcçji tagad ir mobilâ situâcijâ un kâ pârnçsâjamas ierîces, ko lieto mazâk piesâròojuma.