Rupnieciskais putekisuccjs 2000w 20l gw24

https://african-m.eu/lv/

Rûpnieciskie putekïsûcçji palielinâs vietâ, kur tiek izmantoti daþâdi pulveri vai produkti, ko parasti nespçj apstrâdât parastais putekïsûcçjs. Viòi apstrâdâ daudz lielisku sûkðanas jaudu, pateicoties tam, ka ïoti îsâ laikâ ir daudz piemaisîjumu. Labâkie ðobrîd izgudrotie putekïsûcçji ir putekïsûcçji vai centrâlie rûpnieciskie putekïsûcçji, kas atbilst ES ATEX principam.

Vispirms tie tiek pieòemti cilvçkiem rûpnîcâs, kur tie rada vielas eksplozijas draudus. Un uzòçmumi, kas specializçjas rûpniecisko iekârtu pârdoðanâ, nodarbojas arî ar sprâdziendroðu apmâcîbu organizçðanu un parasto iekârtu ar atex informâciju pareizu izmantoðanu. & nbsp; Ja mçs pçrkam rûpniecisko putekïsûcçju, kas satur ATEX sertifikâtu, tad mçs pârliecinâmies, ka viòi var droði darboties fonâ, kur tiek apstrâdâtas daþâdas viegli uzliesmojoðas vielas. Ðie vakuumi ir droði, tâpçc tie jâizmanto raþotnçs, kur pastâv ðâda sprâdziena risks. Rûpnieciskajiem putekïsûcçjiem paðiem ir ârkârtîgi liela nozîme raþoðanas uzòçmumiem. Kâ mçs zinâm katru dienu, produkta raþoðanas vietâ tiek veidoti daudzi putekïi un pulveri, kâ arî daþâdu materiâlu atdalîtie fragmenti, kurus, protams, nevar risinât ar labu putekïsûcçju. Tîrîðana ar rokâm, un ðeit bûtu daudz klimata, un tas patieðâm nepastâv. Rûpnîcai bûtu jâpieòem vairâk cilvçku, lai veiktu tîrîðanu, jo darbinieki, kas iesaka raþoðanu, nespçs tikt galâ ar ðâdiem pienâkumiem. Tâpçc rûpnieciskâ putekïsûcçju iegâde ievçrojami samazina raþoðanas iekârtas uzturçðanas izmaksas. Tas, ka mums nav jâmaksâ papildu ikmçneða algas saimniecîbas darbiniekiem, noteikti bauda uzòçmuma îpaðniekus, kuri rûpçjas par vislielâko ietekmi. Tâdçjâdi, protams, rûpnieciskie putekïu sûcçji un vismaz interesanti ir ïoti bagâti, bet ir vçrts atzîmçt to, ka daudz laika mçs maksâsim mazâk par visu rûpnîcas dzîvi. Labi putekïsûcçji ir dzîvoklî, lai kalpotu mums pat daþus gadus. Jums nav nepiecieðams tos âtri mainît, kas noteikti samazina rûpnîcas îpaðnieku izmaksas. Tieði tâpçc jûs joprojâm varat veikt tik daudzas lietas.