Rupnieciskie vakuumi gdioa

https://hforte.eu Hallu MotionHallu Motion - Efektīvs risinājums haluksam bez operācijas!

Vietâs ar augstu putekïainîbu man bija pulverkrâsas, koka kârtiòi, ir ievçrojams sprâdziena risks. Tâtad jebkurâ industriâlajâ uzòçmumâ ir nepiecieðamas iekârtas ar ateksu (atex uzstâdîðana, kas apsver iespçju novçrst radîto piesâròojumu no darbinieku telpâm un atmosfçras. & Nbsp;Ðâdâm iekârtâm visbieþâk jâbût droðâm iekârtâm, t. I., Vietçjâm izejâm jâizmanto apdraudçtajâs vidçs sastopamâm paðatbalstoðâm rokâm, sûkòiem un pârsegiem.Ir jâdomâ par tîrîbu, izmantojiet rûpnieciskos putekïsûcçjus, kas no grîdas pacelsies uzkrâto putekïu, sistemâtiski iztîra konstrukciju, nerada milzîgu skaitu piesâròotâju dzîvoklî.Putekïu savâkðanas sistçmai jâbût iezemçtai, neorganizçjiet elektrostatiskos lâdiòus pats par sevi, kas, iespçjams, novedîs pie loka un tad sprâdziena. Tiek uzskatîts, ka ieguves kanâli ir izgatavoti no sienas biezuma 2 vai 3 mm, tie nedrîkst pamosties lîdz erozijai.Sprâdziendroðiem ventilatoriem un filtriem, ko izmanto ðâdâs iekârtâs, ir jâaizsargâ vieta pret sprâdzieniem.Vienîgais veids, kâ apvienot putekïu noòemðanas, dzirksteles un ugunsdzçsîbas sistçmas, ðobrîd sâkas tâ, lai novçrstu turpmâko sprâdzienu. Tas viss ir nepârprotams un precîzs ar atex noteikumu. Tâpat tiek uzstâdîtas slûþas, kas ir izturîgas pret ugunsgrçka pârejâm caur uzstâdîðanu, svarîgiem amortizatoriem un paðattîrîðanas sistçmâm, kuru konstrukcija ir pârâk augsta putekïu intensitâte.Ðâdas telpas, neskatoties uz tik daudziem aizsargiem, ir augsta riska telpas, lai gan tâs atbilst visâm konvencijâm un ir kopîgas ar îpaðâm direktîvâm, ir jâbût pçc iespçjas mazâkiem viesiem, un tad tikai cilvçkiem, kas strâdâ ðâdâs telpâs.Visu svarîgâkais jautâjums ir atbilstîba visiem standartiem un fondiem, un prioritâtes ir iespçjama uzliesmojuma cçloòu novçrðana.Visas mçbeles un aksesuâri, uz kuriem attiecas atex direktîva, nosaka individuâlus maríçjumus un apstiprinâjumus ierîces darba vidç.Maðînas, iekârtas, uz kurâm attiecas iepriekð minçtâ direktîva, ir sadalîtas divâs grupâs:sçþot kalnrûpniecîbâ,strâdâjot neparastâ nozîmç.Ðî îpaði svarîgâ direktîva aizsargâ visus uzòçmumus.