Skruvju konveijeru cenas

https://duo-shampoo.eu/lv/

Skrûvju konveijeri tiek izmantoti galvenokârt lauksaimniecîbâ, kas nodroðina gatavas barîbas izmantoðanu no maisîtâja, pârnesot paðu barîbu no dzirnaviòas vai no kûtsmçslu izkliedçtâja. To izmanto arî graudu izkrauðanai un iekrauðanai.Maksimâlais skrûvju konveijeru darba leòíis ir 45 grâdi. Skrûvju konveijeri sauc par graudu padevi vai skrûvju konveijeri.Skrûvju konveijeri izmanto lauksaimniecîbas piekabju izkrauðanai vai graudu tvertòu uzpildîðanai. Tas palîdz arî transportçjot graudus. Konveijeri tiek izmantoti arî graudu iepriekðçjai tîrîðanai. Ðo çdienu parasti gatavo lopbarîbas raþoðanai un tendenci uzglabât graudus. Skrûvju konveijeri ir ierîces ar attâlumu no 4 lîdz 12 m, veiktspçja no 7 lîdz 60 T / h, caurules no 110 lîdz 250, motori no 1,5 lîdz 11 kW.Skrûvju konveijeri ir ïoti viegli konstruçjami lauksaimniecîbas maðînas. Ikdienas darbîbas laikâ ir ïoti svarîgi pârbaudît gultòu un íîïsiksnu stâvokli. Ðie elementi ir ârkârtas situâcija ierîcç. Ðî spçle, atcerieties skrûves konveijera leòíi. Tam jâbût ne vairâk kâ 45 grâdiem.Izòçmums ðai idejai ir vertikâli konveijeri. Ðîs ierîces tiek nodotas ekspluatâcijâ blakus çku, skâbbarîbu un oriìinâlâs rûpniecîbas un saimniecîbas çku sienâm.Skrûvju konveijeri ir daudz priekðrocîbu. Tiem ir raksturîga augsta efektivitâte, mazs pieprasîjums pçc pasâkuma, zema cena, zemas ekspluatâcijas izmaksas, viegla ekspluatâcija un piedâvâjums mainît konveijera darba leòíi.Pozîcijas nomaiòai ir izvçlçti arî konveijeri. Pateicoties ðai vçrtîbai, konveijeru var veikt ðajâs vietâs. Ne visu saimniecîbâ. Konveijeri arî ïauj mainît slîpuma leòíi. Skrûvju konveijeri var pievienot ar papildu elementiem, piemçram, uzlâdes tvertni, daþâda veida izplatîtâjiem un pagarinâjuma segmentiem.