Slicer siemens 75001

Slicer, ir paðreizçjâ maðîna, ko izmanto pârtikas produktu grieðanai. Vienam produktu veidam ir ieteicami griezçji, bet tie ir universâli. Ðâds griezçjs, kas pieðíirts atseviðíiem efektu veidiem, ir, piemçram, gaïas griezçjs vai maizes griezçjs.

Protams, jûs varat satikt un universâlu griezçju, kas tiek salîdzinâts gan ar maizes, gan aukstâs gaïas izcirtòiem.Ir vçrts izmantot ðâdu iekârtu mûsu virtuvç. Pirmkârt, tâpçc, ka ðâdu ðíçlçju cenas nav augstas, ja mçs ieguldâm daþâs specializçtâs ierîcçs, un, kad mçs zinâm, tas nav noderîgi virtuvç. Ðâdas iekârtas izmantoðana ietaupa daudz laika. Brokastis parasti notiek no rîta un, kâ zinâms, pçdçjo reizi nav laika. Âtrâka sistçma ir nogatavinât desu vai maizi, nevis nogurst ar nazi, kas parasti nav augsts vai izvçlçts ðâdam pârtikas produktu veidam. Pçdçjâ laikâ daudzâm sievietçm nav ðâda piedâvâjuma rûpnîcâ, kurâ viòi atsakâs pilnîbâ, pilnîbâ iegâdâjoties maizi. Tie tiek likti uz ðíçlçs. Tomçr viòam ir jâatceras, ka vienmçr ðâda maize ir gandrîz svaiga nekâ viss. Pçrkot veselu maizi, mçs to varam nogâdât maizes ceptuvç tieði no krâsns.Îpaði svarîgi ir tas, ka ðâdâ ðíçlîtâjâ jûs varat patstâvîgi regulçt griezto gabalu platumu. Mçs joprojâm esam pârliecinâti, ka gabali tieðâm bûs vienâdi garð. Grieþot parasto nazi, mçs nevaram païauties uz pçdçjo. Bieþi vien daþâs vietâs sastâvdaïas ir plaðâkas, jaunâs ir ðaurâkas, un tagad, protams, neiziet tikpat biezas, cik mçs vçlçtos. Ïoti svarîgs ir fakts, ka ðâds griezçjs ir lieliski noderîgs kalpoðanai. Diemþçl ir viena specializçta iekârta, kurai rokasgrâmata ir noderîga, jo pretçjâ gadîjumâ mçs nezinâm, ko darît ar pçdçjo. Redzot ðâdu ierîci, mçs uzreiz domâjam, kâ tas palîdz. Mums nav vajadzîgas instrukcijas vai treðo personu komentâri. Papildu pogas, piemçram, grieðanas biezums, ir precîzi aprakstîtas uz paðas grieðanas maðînas.Tâ kâ tas ir iespçjams, ðis griezçjs ir ïoti noderîgs lîdzeklis virtuves pasâkumu organizçðanai. Ir vçrts uzòemt ðâdu trauku un saglabât kârtîbu un nervus.