Spradzienbistamibas zonas zime

ATEX - tad tâ ir informâcija par Eiropas Savienîbu. Definç pamatprasîbas, kas katrai precei ir jâveic, nodotas ekspluatâcijâ zonâs, kurâs pastâv eksplozijas risks. Îpaðâs prasîbas ir noteiktas lîgumos, kas saistîti ar ðo informâciju. Un prasîbas, ko nereglamentç ne direktîva, ne standarti, var bût iekðçjo noteikumu priekðmets, kas nâk nâkotnes dalîbvalstîs.

procedûraÐie noteikumi galu galâ nevar bût pretrunâ ar ðo noteikumu, un tiem nav atbilstoða cerîbas pieauguma. Tâ kâ ATEX Direktîva 94/9 / EC mums liek CE maríçjumu. Tâdçjâdi katram "ATEX" produktam, kas bija maríçts ar Ex simbolu, raþotâjam bija jâbût maríçtam ar CE zîmi. Un, ja raþotâjs ir izmantojis moduli, kas nav A modulis, ir jâizpilda arî procedûra, ja tâ ir noderîga, iesaistot "treðo personu".

Drivelan UltraDrivelan Ultra. Labākās un visefektīvākās erekcijas tabletes

Noteikumu vienâdoðanaTâ kâ nekonsekventajiem noteikumiem par droðîbu ES teritorijâs bija lielas grûtîbas preèu kustîbâ starp dalîbvalstîm, tika nolemts saskaòot ðos noteikumus. Attiecîbâ uz iekârtâm, ko izmanto 1994. gada 23. martâ eksplozijas riskam pakïautajâs teritorijâs, Eiropas Parlaments un Eiropas Savienîbas Padome paziòoja par Direktîvu 94/9 / EK ATEX, kas tika pieðíirta 2003. gada 1. jûlijâ. Tika ieviesta arî Direktîva 1999/92 / EK ATEX137, ko sauca arî par ATEX LIETOTÂJI. Tâ attiecâs uz nelielâm prasîbâm attiecîbâ uz darba droðîbu, darba vidç, kurâ mçs varam atrast sprâdzienbîstamu vidi.Pirmâ direktîva tika apstiprinâta darbîbâ tagad 2003. gadâ. Otro direktîvu 2003. gada 29. maijâ izveidoja Ekonomikas, funkciju un sociâlo lietu ministrija, un to darbojâs no 2003. gada 25. jûlija. 2010. gada 31. oktobrî tika noslçgta personiska rîcîba, grozîts Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija rîkojums par minimâlajâm droðîbas prasîbâm un arodveselîba, kas saistîta ar iespçju sasniegt sprâdzienbîstamu vidi darba nozîmç, kas aizstâja 2003. gada regulu.