Tris iepirkdanas ratioi

BagProject ir e-komercijas uzòçmums, kas piedâvâ augstâkâs kvalitâtes iepirkðanâs ratiòus un iepirkðanâs ratiòus. Tieðâ pârdoðana ietver arî: tirdzniecîbas galdus, atpûtas ceïasomas, transporta ratiòus, mugursomas un riteòus. Uzòçmums, kas nodarbojas ar preèu tirdzniecîbu, ir milzîga pieredze. Augstu pârdoto produktu grupu garantç pieredzçjuði uzòçmuma darbinieki. Visi produkti nodroðina ievçrojamu çrtîbas un funkcionalitâti. Iegâdâjoties ðo veikalu, jûs atbalstât arî Polijas ekonomiku. Iespçjas ir tikai vietçjiem raþotâjiem. Pârdod bagâþas ratiòu celtspçju lîdz 70 kg. To padod no cietas tçrauda caurules. Veikals arî pârdod vieglas kravas tabulas, kas pieejamas glabâðanâ un demontâþâ. Izturîgs, ar pastiprinâtiem profiliem, izturîgs pret svariem. Plaðs mugursomu klâsts - mazie, vidçjie un visgrûtâkie. Izgatavoti no cietiem materiâliem ar svarîgu pedantismu, tie garantç ilgu darba stundu. Korpusiem ir spçcîgi riteòi, alumînija rokturis ir viegli regulçjams. Vecâkiem cilvçkiem vajadzçtu iegâdâties augstas vçrtîbas iepirkðanâs ratiòus ar veselîgu un vieglu maisu no pârmaiòâm. Pârdoðanâ tiek piedâvâts plaðs daþâdu krâsu, standartu un maisa motîvu klâsts. Veikals piedâvâ arî tûristu somas. Tie ir izgatavoti no ûdensnecaurlaidîga materiâla un speciâli pastiprinâti ieliktòi. Tie ir stabili un vienkârði. Alternatîva maisiòiem var bût atpûtas mugursomas, kas ir izturîgas pret plîsumiem. BagProject garantç îsu piegâdes laiku, tieðu savienojumu ar patçrçtâju un pozitîvu pakalpojumu.

Skatiet: smagu objektu pârvietoðana