Uzocmuma vadidanu ko nevar pieoemt tiesu izpilditajs

Pieòemot, ka jûsu vârds parasti ir garð saraksts ar atbildîbu. Labs biznesa plâns un finanðu fons nav viss, nâkotnes uzòçmçjam ir jâveic arî daudzas formalitâtes, piemçram, Nodokïu kasç.

Ja mçs vçlamies pârdot produktus vai sniegt pakalpojumus fiziskâm personâm, mçríis ir apgâdât sevi ar postnet revo fiskâlo summu. Tâ darbojas mazos veikalos, lielos lielveikalos, bet ðajos frizieros, ârstos vai skaistumkopðanas salonos.

Viòam vajadzçtu bût tâdam paðam pirkumam kases aparâta posnet revo & nbsp; tas ir sâkums. Svarîgs un vajadzîgs process, kas ir augstâks par kases paziòojumu, Nodokïu pârvaldei. Tâdçjâdi tas notiek trîs posmos.

Galvenajâ posmâ Birojs bûtu jâinformç par kases aparâtu skaitu un to apstrâdes vidi (precîza adrese. Ðâdi dati, kas iesniegti rakstiski, ir nepiecieðami ierçdòiem, lai veiktu ierakstus. Ir vçrts pieminçt, ka tikai viena kases aparâta îpaðumâ ðis solis var tikt izlaists.

Ðobrîd, ja mçs jau nodarbojamies ar ðo datu nodoðanu Birojam, mçs varam atòemt sev naudas lîdzekïu fiskalizâciju. Ir svarîgi, lai ðis process notiktu tikai dienesta darbinieka klâtbûtnç. Ko tas rçíina? Îsâk sakot, par satiksmes reìistrâcijas sagatavoðanu un ierîces atmiòas atvçrðanu. Bez ðî laika zemais fiskâlais kases aparâts nepilda savu uzdevumu.

Treðais - pçdçjais posms ir oficiâls kases aparâta noformçjums Nodokïu birojâ. Pirmkârt, jums ir jâaizpilda divu daïu dokuments un jâievieto nozîmîgâ sadaïâ. Tikai tad juridiski plaðâ jomâ mçs varam sâkt reìistrçt apgrozîjumu.

Katra posma un formalitâðu izpilde ir unikâla, bet kases aparâts ir regulâri jâapkalpo. Uzòçmçja pienâkums ir ierîces tehniskâ apskate, ko izraisa ne retâk kâ reizi divos gados. Daudzi kases aparâti - automâtiski - mâca un kaut kâdâ veidâ atgâdina uzòçmçjam par nâkamâ pârskata datumu, uz kuru pakalpojumu iestâdes uz brîdi uzliek ierîci uzlîmes. Ðâdi atgâdinâjumi - pretçji ðíietamîbai - ir ïoti vçlami. Termins ir viegli aizmirst. Tâtad no organizâcijas, kas rada galvenâs finansiâlâs sekas. Kopâ ar mûsu likumu obligâtâs tehniskâs pârbaudes ievieðanas aizkavçðanâs ir finansiâls pârkâpums, par kuru mums draud sods.

Òemot vçrâ iepriekð minçtos aspektus, pçrkot kases aparâtu, ir vçrts redzçt, vai uzòçmums sniedz arî visaptveroðu pakalpojumu.