Vakuuma burbuiu instrukcija

No viena brîþa Polijas pasaulç ir nogurums no pârtikas produktiem. Tas darbojas tikai tiem, kas ir îpaði viegli sadalâmi. Es domâju, ka pastâv acîmredzama problçma, jo tas pakïauj mûsu tautieðus bada. Turklât nav vispâr, jo lîdzîga tendence turpinâs visâ Eiropâ. Es nepaziòoju par Âfriku, kur ir tâda pati mçra neiedomâjama mçrogâ.

Chocolate slimChocolate slim Labākais šokolādes dzēriens novājēšanu

Par laimi, mçs tagad esam daudz tuvu, lai atrisinâtu ðo faktu. Ir izgudroti vakuuma maisi, kas ïauj uzglabât pârtikas produktus absolûtos vakuuma apstâkïos bez pieslçguma atmosfçras gaisam. Pateicoties tam, ir neparasti veidot aerobâs baktçrijas, kas organiskâs vielas sadalâs zemâkâs vielâs, kas bieþi vien ir toksiskas kâdam. Tas ir pçdçjais pârtikas saindçðanâs iemesls, kas daudzus gadus izraisa pilnu nâves gadîjumu skaitu.Kâ ðie vakuuma maisi darbojas? Pirmkârt, to pielietoðanai ir nepiecieðami îpaði instrumenti, ko mçs saucam par vakuuma iepakojumu. Tas ir aprîkots ar visu plastmasas maisiòu piegâdi, kurâ tas iesaiòos savu produktu. Kur mçs varam iegâdâties ðâdu ierîci un piederumus? & Nbsp; Vakuuma maisiòus ir viegli atrast jebkurâ specializçtajâ çdinâðanas veikalâ, kâ arî internetâ.Tagad pâriet no vârdiem uz darbiem. Kâdai sistçmai man vajadzçtu izmantot ðo ierîci? Mçs rakstâm jûsu produktu viòa speciâlistu skaitîtâjâ. Tai ir jâbût summâm, kas norâdîtas ierîces melnajâ virsmâ. Citos gadîjumos tas netiks iesaiòots flîzç. Diemþçl ir noslçpums, ka pat neliela pârraudzîba var izraisît pârtikas infekciju.Kad esat ievietojis gaïu, augïus, dârzeòus, vakariòas vai jauna veida pârtiku, nospiediet pogu no mâjokïa valsts. Veiciet preventîvus pasâkumus, lai vakuuma iepakoðanas maðîna mums nebojâtu. Attîstot piecpadsmit sekundes, pârtikai jâbût cieði iesaiòotai ar iepakojumu. Kâ redzat, iepakotâja izmantoðana ir ïoti vienkârða.Es domâju, ka ðîs jaunâs ierîces elements ir tik interesants, ka tai vajadzçtu interesçt katru vieglo cilvçku. Man ir iespçja, ka jums ir tikai dzîvoklis. Tikmçr es ardievu reìistrçties ðajâ tekstâ.